වැට් බද්ද ඉහළට

Sri Lanka to increase VAT to 15 pct, impose capital gains tax
w.%dud;Hjrhd óg ál fõ,djlg fmr md¾,sfïka;=jg nÿ ixfYdaOk lsysmhla fhdackd l<d'

tys§ jeÜ nÿ ishhg 15 olajd by< oeñh hq;= njhs w.ue;sjrhd lshd isáfha'tfy;a w;HdjYH NdKav yd úÿ,sh fuu kj nÿ ixfYdaOkhkaf.ka ksoyia nj;a i|yka'cd;sh f.dvkexùfï noafoa fjkila fkdue;s nj;a w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d wo ^08& md¾,sfïka;=fõ§ i|yka l<d'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...