ඥානසාර හිමියෝ චමින්දට පිරිත් නූල් බඳිති

bodu bala  senawa
fndÿ n, fiakdfõ .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka Bfha^3& WoEik 10g muK fld<U cd;sl frday,g jevu lr md;d, idudðlhl= fukau Ndr; >d;k isoaêfha ú;a;slrejl= jk zfougf.dv pñkaogz msß;a kQ,a .eg .id fi;a m;d ;sfí' nkaOkd.dr nia ßhg fjä ;eîu ksid ;=jd, ,nd fmf¾od ^2& cd;sl frday,g we;=<;a lr isák fougf.dv pñkao ne,Sug Wkajykafia iuÕ ;j;a NslaIqka jykafia,d tfldf<dia kula muK" frday,g jevu lr we;'

fu;rï msßilg tu frda.shd ne,Sug hdug wjir Èh fkdyels nj nkaOkd.dr ks,OdÍka mejeiQ úg Wkajykafia Bg úfrdaOh md ;sfí' ßudkaâ iellrejl= ne,Sug Èklg ;sfokl=g wjir we;s neúka Wkajykafiag miqj ,nd ÿka wjirfha § Tyqg msß;a lshñka msß;a kQ, .eg .id we;'

fuys § úfrdaOh mE nkaOkd.dr ks,OdÍkag Wka jykafia i|yka lr we;af;a wx.=,sud,g;a" fldfid,a rcqg;a iïnqÿ lreKdfõ fjkila fkdjk neúka ;uka fufia isÿ l< njhs'

fï isoaêh;a iu.u zfougf.dv pñkaogz imhd we;s wdrlaIdj ;r lr we;s w;r fmd,sia ks,OdÍka ;sfokl=" nkaOkd.dr ks,OdÍka isõfokl= we;=¿ 7 fokl=f.a lKavdhula ta i|yd f,nd § we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...