ජෝනිට අධි චෝදනා

Kurunegala HC serves indictments on Johnston, two others,xld if;di wdh;kfhka remsh,a mkiafo,laI ye;a;Emkaoyilg wêl jákdlñka hq;a wdydr øjH ,ndf.k uqo,a fkdf.jd jxpd lsÍu iïnkaOfhka tjlg iuqmldr weue;s j;auka md¾,sfïka;= uka;%S fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;d we;=¿ ;j;a fofofkl=g tfrysj l=reKE., uydêlrKfhys mjrd we;s kvqj Bfha ^28& fmrjrefjys úNd.hg .;a w;r tys§ j.W;a;rlrejkg wê‍fpdaokdm;% Ndr§u isÿ úh'

fuu kvqfjys j.W;a;rlrejka jkqfha ysgmq iuqmldr weue;s fcdkaiagka m%kdkaÿ" Tyqf.a f,alïjrhl= jk fudyuâ IdlS¾ iy ,xld if;di ysgmq iNdm;s j k wd¾'tï' tka' m%kdkaÿ hk ;sfokdh'

wêfpdaokd m;% Ndr§fuka wk;=rej j.W;a;rlrejka ;sfokdu tys§ ;uka ksje/Èlrejka nj uydêlrK úksiqre iqkkao l=udr r;akdhl uy;d yuqfjys lshd isáhy' ta wkqj tla pQÈ;hl=g remsh,a oi ,laIh ne.ska jQ YÍr wem u; Tjqka uqodyeÍug uydêlrK úksiqrejrhd tys§ ksfhda. lf<ah'

uyd mßudK uQ,H jxpd wmrdO úu¾Yk fldÜGdih uÕska l< mÍlaIK wkqj ysgmq weue;sjrhd m%uqL msßi úiska l=reKE., msysá if;di YdLd ;=klska remsh,a ,laI mkiafollg wêl NdKav ,ndf.k uqo,a fkdf.jd isàu iïnkaOfhka fuu kvqj uydêlrKh bÈßfhys f.dkqlr ;sfí'

fuu kvqfõ uQ,sl úNd.h isÿ lrkq ,enqfõ l=reKE., ufyaia;%d;a wêlrKh yuqfjysh' udi oyhl ld,hla úNd. lsÍfuka wk;=rej kvqj uydêlrKhg fhduqfldg ;sfí'

rcfha kS;s{ ví'jEf.dvmsáh uy;añh meñ‚,a, fufyh jQ w;r j.W;a;rl=rjka fjkqfjka kS;s{ ld,sx. bkaø;siai iy fma%u,d,a fod<j;a; hk uy;ajreka fmkS isáhy' kvqfõ ‍jeäÿr úNd.h uehs 02 Èkg l,a ;eìK'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...