ජාතික පුෂ්පය වෙනස් වෙයි

Manel flower or Water Lilly (Nymphaea nouchali) is named the new National ... flower
Y%S ,xldfõ fuf;la cd;sl mqIamh f,i ye¢ka jQ ks,a udfk,a u, fjkqjg udfk,a u, cd;sl mqIamh f,i y÷kajd§ ;sfí'

ta i|yd bÈßm;a l< leìkÜ m;%sldjg wkque;sh ,eî we;s njhs cd;sl ffcj úúO;aj ld¾hd,fha wOHlaIsld moaud wfífldaka  i|yka mejiqfõ'

úfYaI{ uKav,hla u.ska cd;sl mqIamh ms<sn|j §¾> f,i lreKq wOHkhlska wk;=rej udfk,a u, ta i|yd fhdackd ù ;sfí'

ks,a udfk,a u,g wod< PdhdrEm iy igykaj, fjk;a u,la Ndú; ùu fya;=fjka miq.sh ld,fha cd;sl mqIamh ms<sn| úúO ixjdo we;s ù ;snq‚'

j¾;udkfha Ndú; jQ ks,a udfk,a u, úfoaYSh mqIamhla jk w;r" tal foaYsl mqIamhla jk iqÿ yd ,d ks,a meye;s fm;j,ska iukaú; ksõ*shd kjqp,s kï WoaNso úoHd;aul kdufhka y÷kajk udfk,a u, cd;sl mqIamh f,i kï lr ;snq‚' fuu udfk,a u, úh<s l,dmsh c,c mßirhkays jHdma;j mj;skakls'

Y%S ,xldjg wdfõ‚l jQ udfk,a uf,ys f¾Kq ixLHdj wvq nj mjid we;s wfífldaka fï ms<sn|j mdi,a isiqka yd iudch oekqj;a lsÍu ioyd mq¿,a jevigyka ilia lrk njo mjid ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...