පාන් මිල ඉහලට

Price of a loaf of bread to rise
mdka ñ, remsh,a 2'50 ;a 5;a w;r ñ,lska fï ui 20jkod isg n,meje;afjk mßÈ by, ouk nj fílß ysñhkaf.a ix.uh m%ldY l<d'm%Sud ;sßÕ=‍msá ñ, lsf,da.%Euhlg remsh,a 7hs 20 ne.ska wo isg by< kxjd ;sîu fuhg fya;=jhs'

rch úiska ;sßÕ=‍msá i|yd ;Sre nÿ iykh my; fy,Su miq.sh fmnrjdß 9 jk od isg l%shd;aul lrkq ,enqjd'

uqo,a wud;HdxYh m%ldY lf<a Èk 100 jevigyk hgf;a rch u.ska ;sßÕ=‍ wdkhkfha§ ;sßÕ=‍ lsf,dajla i|yd ,nd§ ;snQ remsh,a 10l ;Sre nÿ iykh remsh,a 4 olajd my; fy,kq ,enQfha f,dal fj<omf<a ;sßÕ=‍ ñ, wvqùu ksid njhs'

fj<|mf<a ;sßÕ=‍msá lsf,da.%Euhla fï jk úg remsh,a 90lg wf,ú jk w;r kj ñ, remsh,a 97hs Y; 50la jkq we;s njhs wf,ú ksfhdað;hka m%ldY lf<a'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...