උඩුවේ හිමිගෙන් නිවේදනයක්

Ven. Uduwe Dhammaloka TheromQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a wmj;aùu iïnkaOfhka wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j mÍla‍IKhla wdrïN lr ;sfnkjd' ta' fmd,siam;sjrhdf.a ksfhda.hlg wkqjhs' ta wkqj iyldr fmd,sia wêldßjrfhl= hgf;a mÍla‍IK ls‍%hd;aul njhs wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=fõ m‍%ldYlfhl= mejiqfõ'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a wmj;aùu wNsryila njg mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka bl=;aod m‍%ldY l<d' ta wkqj mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkago wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j yuqfõ fmkS isg m‍%ldYhla ,ndfok f,ighs oekqï § we;af;a' tfy;a Wkajykafia fuf;la wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j yuqfõ fmkS isg keye' 

flfiafj;;a mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkaf.a w;aikska hq;=j wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fj; fhduq l< nj lshk ,smshla wo ^24& miajrefõ udOH fj; ksl=;a lr ;snqKd'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñf.a wmj;aù iïnkaOfhka l=;=y,hg ;=vq fok lreKq Bg we;=<;a'

tu ,smsh my;ska n,kak

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...