පාන් මිල ඉහළට

Price of a loaf of bread increased 54
wo uOHu rd;‍%sfha isg jydu ls‍%hd;aul jk mßÈ mdka f.ähl ñ, remsh,a 4lska by< hk nj iuia; ,xld fnalß ysñhkaf.a ix.uh mjihs'

ta wkqj fuf;la remsh,a 50lj meje;s mdka f.ähl ñ, remsh,a 54la f,i by< hkq we;';sß.= msá iud.ï úiska ;sß.= msá lsf,dajl ñ, remsh,a 7'20lska by< oeóu fya;=fjka fuu mshjr f.k we;ehs tu ix.uh fmkajd ÿkafka h'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...