පෝට්‌සිටියට කැබිනට්‌ අනුමැතිය

Cabinet gives go-ahead to recommence Port City project
fld<U jrdh k.r jHdmD;sh ^fmdaÜ‌ isá& kej; wdrïN lsÍu i|yd leìkÜ‌ wkque;sh ,eî we;'fld<U jrdh k.r jHdmD;sh wdY%s;j mekke.=Kq ish¨‍ .eg¨‍ wod< Ök iud.u iuÕ úi|df.k we;s nj ixj¾Ok Wmdh ud¾. yd cd;Hka;r fjf<| lghq;= wud;H u,sla‌ iurúl%u uy;d mjihs'

jrdh k.r jHdmD;sh k;r lrk ,oafoa mßir moaO;shg ydksjk njg f.k.sh úfrdaO;dj fya;=fjks'fuu jHmD;sh i|yd Ökh fvd,¾ ì,shk 1'5 la‌ jeh lrhs' fuys bÈlsÍï wdrïN jQfha 2014 iema;eïn¾ 17 jeksodh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...