ලංකාවේ අලුත්ම ප්‍රශ්නය..!

zmshqñ yxiud,s fld,af,la tlal room .syska .;a;= mska;+rz oeka Y%S ,dxlslhdf.a w¨‍;au m%Yakh' fï mska;+r oeka yeu ;eku share fjkjd' oeka wms okak idudkH foa ;uhs fufyu fohla jqKq .uka zm;a;sks wïu,dz yÈiaisfha my< fjk tl' zta bkafka ux fkfjhs' tajd yomq mska;+rz lsh,d ;uhs óg l,ska fufyu jqK f.dvdla wjia:dj, ks<sfhda lsõfõ'

yenehs fï .ek video interview tlla fok mshqñ ta .ek kshu W;a;r álla fokjd' thd ms<s.kakjd ta bkafka thd' tajd óg biafi,a,d we;a;gu .;a;= mska;+r lsh,d' ta tlalu thd wykjd zwehs ux ú;ro ´l Tfydu lr,d ;sfhkafka@ ;j wdorh lrk wh keoao@ thd,d tfyu wdofrka <xfj,d bkafka keoao@z lsh,d' tal we;a;gu ure l;djla'

weh wfmka m%Yak lrkjd zug fm!oa.,sl Ôú;hla keoao@ wehs Thd,d fï ;rï ta .ek l,n, fjkafka lsh,d@

we;a;gu ks<shla yß ksrEmK Ys,amskshla yß jqKd lsh,d tfyu ke;akï foaYmd,k{fhla jqKd lsh,d ta whg fm!oa.,sl Ôú;hla keoao@ celebrity flfklaf.a private life tl .ek oek.kak wmsg ;sfhk Wkkaÿj fudllao@ we;a;gu .;a;u we;s fohla kE' thd celebrity flfkla ksid thd yefudau okak ksid ta flkd .ek fkdokak l;d oek.kak ñksiaiq ;=< l=;=y,hla ;sfhkjd' ta l=;=y,h ;uhs fï market fjkafka'

vhkd l=ußh ñh hkafk;a fï l=;=y,h ksid' memrdis PdhdrEm Ys,amSka weh iy fmïj;d fydag,fhka t<shg tkfldg Tjqkaf.a ld¾ tl follow lrkjd' wjidkfha Tjqkaf.ka .e,fjkak wê fõ.fhka hk vhkd l=udßf.a ld¾ tl welaisvkaÜ fjkjd' fufyu wjdikdjka; brKulg vhkd l=ußh m;a fjkafku celebrity flfklaf.a private life tl .ek oek.kak wmsg ;sfnk l=;=y,h ksid'

ngysr rgj,g idfmalaIj wdishdldrfha wmsg ;sfhkafka Th celebrity ,;a tlal sexsual arrears tlla' Th rEï .syska .;a;= mska;+r lshk tjd n,,d ,xldfõ f.dvdla Wka lrkafka iajhx úkaokfha fhfok tl' ta tlal Wkag ;ryla tkjd mshqñ;a tlal ta ysgmq fmïj;d ;uka fkdùu .ek' fï ksid okak okak yeu ;eku tajd share lr,d odkjd wr lshk sexsual arrears tl msßuy .kak'

tx.,ka;fha vhkd l=udß fyda,g,aj,g .sh mska;+r n,,d ta iudch ta .ek oekqj;a ùu iy ks<shla w;S; fmïjf;la tlal b|,d .;a;= ùäfhda yß f*dfgdaj,ska yß wdishd;slhd .kak wd;,a tl fjkhs'

wr video interview wjidkfha mshqñf.ka wykjd z,eÊc ysf;kafka keoao@ fï mska;+r yefudau w;rg .sh tl .ekz talg mshqñ fok W;a;f¾ ;uhs ure' zwehs ux ,eÊcd fjkafka@ ux ldf.j;a mjq,a lv,d kE' kS;s úfrdaë fohla lr,d kE' wehs tfyu kï ux ,eÊcd fjkafka@z lshk tl'

we;a;gu ,eÊc fjkak ´k wms' iajdNdúlju wms ldg;a ú¢kak ;sfhk ,sx.sl;ajh celebbrity flfkla ú§fï§ tajd n,,d wms l=yl wd;,a tlla .kak ksid'
wrúkao
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...