නිරුවත් කත මහරදී අල්ලයි

mentally disabled woman lanka
wxf.dv udkisl frdayf,a isg mek wd njg iellrk fldKa‌vh lemQ ;re‚hla‌ isref¾ kQ,a mgla‌ j;a ke;sj uyr ykaÈh wi,§ lvj; fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k we;'

weh ud¾;= 11 od mdkaor 4'30 muK nq¿.y ykaÈfhka msg;aj lvj; me;a;g meñfKñka isák njg fmd,sishg f;dr;=re ,eî ;sì‚'

fï ms<sn|j lvj; fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;sjrhdf.a ksfhda. u; ldka;d ld¾hdxYfha ia‌:dkdêm;s ld' W'fmd'm' úkaOHd uy;añh ldka;d fmd,sia‌ ks,OdÍka yd fmd'fld' ^232874& cj¾Ok uy;d we;=¿ msßila‌ Ôma r:fhka f.dia‌ uyr ykaÈfha§ wdrla‍Idj i|yd weh w;awvx.=jg f.k ;sfí'

w;awvx.=jg .kakd wjia‌:dfõ isref¾ kQ,a mgla‌ j;a fkdue;sj isá weh wi, ksjilg tla‌ lrf.k f.dia‌ ksjeishlf.ka Ö;a; froaola‌ b,a,d wkaojd f.k fmd,sishg tla‌lrf.k ú;a we;'

f;dr;=re úuiSfïÈ weh ksljeráh m%foaYfha mÈxÑ jhi wjqreÿ 30 la‌ muK jQ iukau,S kue;a;shla‌ nj mjid ;sfí' udkisl frda.hla‌ ksid wxf.dv frdayf,a m%;sldr ,nñka isák úg tys fok fnfy;a mdúÉÑ l< fkdyels ksid ñ;=ßhlf.a b,a,Su u; rd.u frday,g heu i|yd frdayf,ka mek nq¿.y ykaÈhg meñ‚ úg tys isá msßila‌ wef.a foam< fidrd .ekSfuka miq we| isá we÷ï Wkd úislr fufia ksrej;aj .uka lrk nj mjid ;sfí' mÍla‌IKj,ska miq weh rd.u uy frday,g we;=<;a lr we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...