මාලිංග දිගටම බංකුවේ

lasith malinga
wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sh i|yd Y%S ,xld lKavdhu nx.a,dfoaYh n,d msg;aj hEug fmro úiaihs - 20 kdhl ud,sx.f.a mdofha wdndOh iïmQ¾Kfhka iqj ù fkdue;s ;;a;ajhla ;=< Tyq lKavdhug f;aÍu .ek úfõpk t,a, úh'

tu fpdaokd ;jÿrg;a ikd: jkafka Y%S ,xld lKavdhu iyNd.s jQ m%:u ;r.fha§ tlai;a wrdì tó¾ rdcH ms,g tfrysj l%Svd lrk úgo fõokd kdYl Ndú; lrñka mkaÿ hejQ nj ud,sx. úiskau m%ldY l< ksidh'

flfia fj;;a miq.sh fikiqrdod mqyqKqùï lghq;=j,g iyNd.s fkdjQ Y%S ,xld kdhl ,is;a ud,sx. bßod meje;s nx.a,dfoaYh iuÕ ;r.hg fmr mqyqKqùï i|yd msáhg meñK flá fõ,djla mqyqKqùïj, fhÿfKa Tyq ljodj;a mkaÿ rlskafka ke;s ia,sma l%Svlhl=f.a ia:dkfha Wv mkaÿ rlsñks' ta wkqj tÈk ;r.hg Tyq l%Svd fkdlrk nj;a ue;sõia Y%S ,xld ms,g kdhl;ajh fok nj;a ldyg;a jegys‚' bka miqj ue;sõia ikd: lr isáfha Tyq kdhlhd f,i lghq;= lrk nj;a ud,sx.g bÈß ;r.dj,shu wysñ úh yels nj;ah'

z,is;a ks;ru jf.a wfma ;SrKd;aul mkaÿ hjkakd fjkjd' tfy;a b;sß ;r. folg;a Tyqf.a oKysfia wdndOh iqjh ,nd ;r. lrdú lsh, uu yßhgu lshkak okafka keyez hkqfjkao ue;sõia mejeiSh' tfia kï oKysfia ;=jd,h iÕjdf.k .sfha ldf.a jqjukdjg oehs@ m%Yakhla u;=fjhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...