විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ අභියෝග Audio

ranjith siyambalapitiya
 úÿ,sh ìojeàu ms<snoj wud;Hjrhdf.a md¾,sfuaka;= l:dj
úÿ,sn, lafIa;%fha j;auka wNsfhda. iy Bg úi÷ï ms<sn|j 2016'03'23 jk Èk úÿ,sn, mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;H .re rxð;a ishU,dmsáh ue;s;=ud úiska lrkq ,nk m%ldYh

.re l:dkdhl;=uks"
úÿ,s n,h wo uyck;djf.a  ck Ôú;hg w;HjYH idOlhla ù we;' fï Èkj, úÿ,sn, lafIa;%h ms<sn|j fjkodg jvd uyckhd w;r l;dnyg ,la ù we;s neúka úÿ,sn, lafIa;%fha j¾;udk ixj¾Okh" uqyqK mEug isÿ ù we;s wNsfhda. iy miq.sh Èkj, Èjhsk mqrd isÿ jQ úÿ,sn, ì|jeàï ms<sn|j fukau wNsfhda. ch.ekSug wjYH fláld,Sk yd È.=ld,Sk ie,iqï ms<sn|j .re md¾,sfïka;=j oekqj;a lsÍug woyia lrñ'

.re l:dkdhl;=uks"
1950 isg wm wd .uk
Y%S ,xldfõ úÿ,sn, lafIa;%fha ks¾ud;D f,i ie,flk Èjx.; fÊ'ã' úu,iqf¾kaø uy;d úiska ,laImdk c, úÿ,s n,d.drh bÈ lsÍu;a iu. fï rfÜ úÿ,sn, lafIa;%fha ixj¾Okh wdrïN úh' 1950 wxl 69 orK úÿ,sn, mk; u.ska lafIa;%fha ixj¾Okhg wod< ffk;sl rduqjla m<uq jrg y÷kajd § we;'

1969 wxl 17 orK ,xld úÿ,sn, mk; u.ska ,xld úÿ,sn, uKav,h msysgqjk ,o w;r t;eka mgka wo olajd ,xld úÿ,sn, uKav,h §¾> .ukla meñK we;' fï i|yd miq.sh jir 70lg wêl ld,h ;=< mej;s rchhka úYd, lem lsÍula isÿ lr yels iEu mshjrlau f.k we;' úfYaIfhka uyje,s jHdmdrh hgf;a" tjlg mej;s rch fld;auf,a" rkafo‚.," rkagefò" úlafgdaßhd jeks c, úÿ,s n,d.dr bÈ lsÍu;a iu. fuu lafIa;%fha  úYd, mßj¾;khla isÿ úh'

óg miq 90 oYlh jk úg jeä jQ úÿ,s b,a¨‍ug uqyqK §u i|yd Y%S ,xldjg bkaOk n,d.dr y÷kajd § we;s w;r fï i|yd fm!oa.,sl wxYfha odhl;ajho Wmßu jYfhka ,ndf.k we;'

bka miqj 2011 j¾Ifha§ wdrïN l< fkdfrdÉfpdaf,a .,a wÕ=‍ren,d.drh;a iu. Y%S ,xldfõ cd;sl úÿ,sn, moaO;shg .,a wÕ=‍re n,d.dr o tla ù úÿ,s moaO;sfha úúO;ajh by, f.dia we;'

tfukau 1990 yd 2000 oYlj,§ úÿ,s moaO;shg iïm%odhsl fkdjk úl,am n,Yla;s m%Nj u.ska úÿ,sh ckkh isÿ lrk l=vd c, úÿ,s n,d.dr" iq<x n,d.dr" iQ¾h n,d.dr" ffcj ialkaO n,d.dr jeks n,d.dr tla ùfuka moaO;sfha úúO;ajh ;j ÿrg;a jeä ù we;'

fï jk úg fu'fjd 3932 l úÿ,sn, ckk Odß;djla iys; úÿ,s n,d.dr 199la Y%S ,xldfõ msysgqjd we;' fï w;r úYd, c, úÿ,s n,d.dr 17la" bkaOk n,d.dr 06la" .,a wÕ=‍re n,d.dr 01 la iy iq<x n,d.dr 01 la ,xld úÿ,sn, uKav,h i;= jk w;r fm!oa.,sl wxYh i;=j l=vd c, úÿ,s n,d.dr 144la" bkaOk n,d.dr 06la" iq<x n,d.dr 15la iy iQ¾h n,d.dr we;=¿ wfkl=;a n,d.dr 09la we;'

iuia; úÿ,s ckkfhka fu.d fjdÜ 1"357la c, úÿ,s n,d.dr u.skao" fu.d fjdÜ 900la .,a wÕ=‍re n,d.dr u.skao" fu.d fjdÜ 544l Odß;djla ;dm n,d.dr u.skao" fud.d fjdÜ 574la fm!oa.,sl ;dm n,d.dr u.skao" fu.d fjdÜ 554l Odß;djhla mqk¾ckkSh n,Yla;s n,d.dr u.skao ,nd .kS'

rfÜ ffoksl Wmßu úÿ,s b,a¨‍u oekg jd¾;d ù we;s mßÈ fu.d fjdÜ 2"350la muK fõ' fï wkqj wm i;= iuia; úÿ,s Odß;dj" rfÜ ffoksl Wmßu b,a¨‍ug jvd jeä jkafka  65] lsks' tfukau j¾;udkfha wm i;=j lsf,da fjda,aÜ 220 wên,e;s iïfma%IK /yeka ud¾. lsf,da óg¾ 601la" lsf,da fjda,aÜ 132 wên,e;s iïfma%IK ud¾. lsf,da óg¾ 2"310la iy cd, Wmfmd,j,a moaO;shla we;' óg wu;rj lsf,da fjda,aÜ 33 úÿ,s fnoeyeÍfï ud¾. lsf,da óg¾ 29"304 we;s w;r lsf,da fjda,aÜ 11 uOH fjda,aàh;d úÿ,s fnodyeÍfï /yeka ud¾. lsf,da óg¾ 2"334la iy wvqier úÿ,s /yeka moaO;sh lsf,da óg¾ 254"457la we;'

fï jk úg úÿ,s iïnkaO;d ,nd § we;s .Dyia: mdßfNda.slhska ixLHdj 5"592"710 blaujd we;s w;r jd‚c mdßfNda.slhska ixLHdj 688"139 blaujhs' l¾udka; lafIa;%h i|yd 62"078 lg úÿ,sh ,nd § we;'

jir 70l ld,hla ;=< úúO rchhka hgf;a rdcH wxYfha Wmßu lem lsÍu iy fm!oa.,sl wxYfha iqúfYaIS odhl;ajh u.ska uyckhdg isyskhlaj ;snQ furg ;=< 100]l úÿ,shkhla we;s lsÍfï b,lalh id¾:l lr .ekSug yels ù we;' iuia; Y%S ,xldjgu úÿ,sh ,nd §ug yels ùu ieneúkau wdYap¾hhls'

fuys f.!rjh uq¿ukskau ,xúu bxðfkarejka yd fiajlhskag fukau ta i|yd lemjqkq rdcH yd fm!oa.,sl wxYj, ld¾h uKav, j,go rchkag iy rdcH kdhlhskago ,nd Èh hq;=h' ta ish¿ jHdhduhkays m%;sM,hla f,i wm wo j¾Ih mqrdu ojfia meh úis y;f¾u wLKavj úÿ,sh ,ndfok ol=Kq wdishdfõ tlu rg nj lsj hq;=h'

.re l:dkdhl;=uks"
ud wud;H OQrh ndrf.k miq.sh udi 06 ;=, wm wd .uk

 miq.sh yh uil ld,h ;=, uf.a uÕfmkaùu hgf;a jeo.;a fhdackd rdYshla l%shd;aul l,d'
1' cd;sl úÿ,s i;aldrh jevigyk
;u ksji wi,u úÿ,s m%fõYh mej;sho wd¾Ól wmyiqlï" ffk;sl .eg¿ fyda fkdoekqj;alu ksid úÿ,s fiajdj ,nd fkd.;a mjq,a ,laI ;=klg jeä m%udKhla isák nj iajfoaY lghq;= wud;HdxYfha yd ish¿ Èia;%sla f,alï ld¾hd,j, iyh we;sj udf.a wud;HdxYh u.ska isÿ lrk ,o iólaIKhlska wkdjrKh úh'
w;s.re ckdêm;s;=udf.a kdhl;ajh  yd .re w.%dud;H;=udf.a uÕ fmkaùu u; fï rfÜ ÿmam;a fmdfydi;a fNaohlska f;drj ish¿ mqrjeishkag úÿ,sh ,nd §fï m%;sm;a;sh l%shdjg kxjñka uf.a wud;HdxYfha ksfhdacH wud;H;=ud yd ,xld úÿ,sn, uKav,fha ish¿u ks,OdÍkaf.a yd ish¿u rcfha ks,OdÍkaf.a iyfhda.h we;sj fuu úÿ,sh fkdue;s ,laI ;=klg wêl ck;djg úÿ,sh ,nd §fï läkï jevms<sfj,la u úiska —cd;sl úÿ,s i;aldrh˜ kñka l%shd;aul lrk ,§'

fï hgf;a lsisÿ wdrïNl uqo,la wh fkdlr iykodhS l%uhla hgf;a mjq,a ,laI 03lg úÿ,sh ,nd § fï rfÜ ish¿fokdgu úÿ,sh ,nd § wjika hk m%ldYh ,nk wfma%,a udih wjika ùug fmr ksl=;a lsÍug udf.a wud;HdxYh ie,iqï lr we;s nj i;=áka okajd isáñ' fuuÕska Èjhsfka my,u uÜgfï isák wmf.a ifydaor ck;dj k.disgqùug;a tuÕska N=ñf;,a ,dïmq t<sfhka mdvï lrk mdi,a orejka ,laI 06 lg muK m%;s,dN ,efnk nj lsj yelsh'

 iïmq¾K l;dj my;ska 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...