චීන තරුණියන්ගේ A4 පිස්සුව

#A4Waist
A4 fld< yd iïnkaOfhka Ök ;re‚hka w;r fï Èkj, me;sr hk Wkaudohla iudc cd, fjí wvú Ndú;d lrkakkaf.a oeä úfõpkhg n÷kaj ;sfí'

fuys § ;re‚hka lrkqfha isria w;g ;enQ A4 fld<hla msgqmi ;ud isg f.k isák cdhdrEmhla ish iudc cd, fjí wvú .sKqfï m< lsÍuhs' ñka Tjqka oelaùug woyia lrkafka ish bÕáh A4 fld<hg;a jvd l=vd njhs'

fï jk úg fjbfndays ^fjbfnda hkq Ökfha Üúg¾ fjkqjg Ndú;d jk iudc cd, fjí wvúhhs& #A4Waist yEIage.h ñ,shk 110lg;a jvd jeä msßila krUd we;s w;r thg lfukagq ,laIhlg;a jvd ,eî we;s nj;a ngysr udOH jd¾;d lrhs'

fï Wkaudoh Ökfha rchg wh;a wdh;kj,g o fndaù we;s njla olakg we;' Ök fmd,sishg wh;a .sKqïj, wkkH;d fidrlï j<lajd .ekSu" îu;a ßh meoùug mkjk o~qjï jeks oE ms<sn| f;dr;=re wvx.= A4 fld< ks,Odßkshka ish bÕ bÈßfhka ;nd .;a chdrEm olakg yel' Ökfha tla mqj;am;la fï Wkaudoh .ek ish Üúg¾ .sKqfï i|yka lr ;snqfKa fuh ˜‍fhda.H;d wNsfhda.hla˜‍ njhs'

^o .dähka fjí wvúh weiqfrks'&

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...