අගමැතිට 67යි

Ranil Wickremesinghe's 67th Birthday Celebration
w.%dud;H rks,a úisxy uy;df.a 67 jk WmkaÈkh wog fh§ ;sfí'

isõ jrla w.ue;s OQrhg m;ajQ rks,a úl%uisxy uy;d fujr w.ue;s ùfuka miq iurk m<uq WmkaÈkh fuh jk w;r 1993 jif¾ m<uq jrg w.%dud;Hjrhd f,i lghq;= l, rks,a úl%uisxy uy;d 2001 jif¾§ o" 2015 jif¾§ fojrlao w.%dud;HOQrfha Èjqreï fok ,§'

1994 j¾Ifha isg tlai;a cd;sl mlaIfha kdhlhd f,i lghq;= lrk w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d 1977 jif¾ isg wLKavj md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk uka;%Sjrfhls'

furgg kj foaYmd,k ixialD;shla y÷kajdfoñka cd;sl wdKavqjla msysgqùu i|yd mqfrda.dóhd f,i lghq;= lrkq ,enqfõo w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;dhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...