පැය 3ක් විදුලි කපන හැටි මෙන්න

3 hour power cut from today
Èklg meh 3 ne.ska úÿ,s lmamdÿjla isÿ lsÍug ,xld úÿ,s n, uKav,h ;srKh lr ;sfnkjd' ta wo isg 31 jkod olajdhs'

tla tla l,dmhg Èjd ld,fha§ meh folla iy rd;‍%S ld,fha§ mehla úÿ,sh lmamdÿ flfrkq we;s'

Èjd ld,fha úÿ,s lmamdÿj WoEik 9'00 isg 11'00 olajd fyda 11'00 isg oyj,a 1'00 olajd fyda 1'00 isg iji 3'00 olajd fyda 3'00 isg iji 5'00 olajd isÿflfrkjd'

rd;‍%S ld,fha úÿ,s lmamdÿj isÿflfrkafka iji 6'40 isg 7'40 olajd fyda 7'40 isg rd;‍%S 8'40 olajdhs'

úÿ,s lmamdÿ ld, igyk my;ska n,kak
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...