ත්‍රිරෝදයේ 3 ට වඩා බෑ

trishaw sri lanka three-wheeler
;%sfrdao r:j, iy h;=remeÈj, .uka l< yels ixLHdjg jvd u.S ixLHdjla /f.k hk ßheÿrkag úreoaOj fï i;sfha isg wêlrK l%shdud¾. .ekSug r:jdyk fmd,sia uQ,ia:dkh ;SrKh fldg ;sfí'

tjeks ßheÿrkag ov fld< ksl=;a fkdlr wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i úfYaI pl%f,aLhla uÕska ish¨‍u fmd,sia ia:dkj,g ksfhda.hla heùug Bfha ;SrKh lrk ,oehs r:jdyk fmd,sis Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s wurisß fiakdr;ak uy;d mejeiSh'

miq.sh jif¾§ muKla ;%sfrdao r:j,ska úis ù
<uhska 23 fokl= ñhf.dia we;s njo Tyq i|yka flf<ah'

;%sfrdao r:hl ßheÿre iuÕ .uka l< yelafla y;r fokl=g muKla jqjo we;eï wjia:dj,§ ;%sfrdao r:hg Tfrd;a;= fkdfok wkaoug u.Ska /f.k hk nj;a we;eï wjia:dj, n,m;% fkdue;sj u.Ska /f.k mqreÿjk ßheÿrka isák nj;a fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<s ù ;sfí'

fmdÿ m%jdyk fiajd ßheÿrka ßheÿre n,m;%h ,ndf.k jir follg miq ta i|yd fudag¾r: flduidßia fomd¾;fïka;=fjka úfYaI n,m;%hla ,nd.; hq;= njg 2009 wxl 08 ork fudag¾r: ixfYdaOk mkf;a olajd we;;a th fï jk f;la l%shd;aul fkdùu ksid fujeks wk;=re jeäùug th tla fya;=jla ù we;s nj Wiia fmd,sia ks,Orfhla mejeiSh'

tu kS;sh l%shd;aul lsÍug wod< fr.=,dis mekùu wod< wud;HdxYh uÕska isÿl< hq;=j we;s njo Tyq mejeiSh'tu kS;sh ;%sfrdao r: ßheÿrkago l%shd;aul lsÍu ms<sn|j fmd,sisfha wjOdkh fhduq ù ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...