2015 ආර්ථිකය වර්ධනය 4.8% යි

sri lanka economic growth 2015
.sh jif¾ ^2015& Y%S ,xld wd¾Ólh ishhg 4'8 lska j¾Okh ù we;ehs ckf,aLk yd ixLHdf,aLk fomd¾;fïka;=fõ wOHla‍I ckrd,a wdpd¾h wur i;risxy uy;d Bfha ^15 od& iji rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ§ meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ mejiSh'

fï wkqj 2014 jif¾ o< foaYSh ksIamdÈ;h re' ì,shk 8228'9 isg .sh jif¾ ^2015& § re' ì,shk 8622'8 ola‌jd j¾Okh ù we;s njo Tyq lSfõh'

ljrla‌ kuq;a .sh jif¾ ^2015& wd¾Ól j¾Okh 2014 jirg idfmala‍Ij iq¿ jYfhka wvq ù ;sfí' fï wkqj 2014 jif¾ jd¾;d jQ ishhg 4'9 l wd¾Ól j¾Okh .sh jif¾ ^2015& § ishhg 4'8 ola‌jd wvq ù we;'

iuia‌; wd¾Ól j¾Okh ksfhdackh lrk wd¾Ólfha m%Odk wxY jk lDIsld¾ñl wxYh ishhg 5'5 lska o" ld¾ñl wxYh ishhg 3 lska iy fiajd wxYh ishhg 5'3 lska o .sh jif¾ ^2015& § j¾Okh ù ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...