රන්ජන්ට සම්මාන 2 කක්

miq.sh 26 jeksod rd;%S 7'00 isg fjdag¾ia tÊ yS§ 10 jeks j;djg;a úYd, ck;djla bÈßfha meje;ajqKq ia,sï ks,aika mSm,aia tfjda¾âia ^SLIM Nielsen People’s Awards& Wf,f<a§ ‘ia,sï ks,aika jif¾ ck;djf.a k¿jd˜‍ ^SLIM Nielsen People’s Awards People’s Actor of the year& iïudkh;a" ˜‍ia,sï ks,aika jif¾ ;reK ;re‚hkaf.a m%sh;u rx.k Ys,amshd˜‍ ^SLIM Nielsen People’s Awards Youth choice Actor of the year& hk iïudk oaú;ajhu rkacka rdukdhl uy;d úiska ,nd.kakd ,§'

rx.k Ys,amS rdukdhlhka fuu ia,sï ks,aika mSm,aia tfjda¾âia iïudk ,enQfõ" wLKavj 10 jeks j;djg ùu úfYaI;ajhls'

oekg k¿fjl= fkdlvjd 10 j;djla tlu iïudkhlska msÿï ,eîfï jd¾;djgo rkacka rdukdhl uy;d fï iu.ska ysñlï lshhs' ˜‍ia,sï ks,aika jif¾ ck;djf.a k¿jd˜‍ ^People’s Actor of the year& iïudkh i|yd ks¾foaYs; kï f,i celaika weka;kS" Ôjka l=udr;=x. yd rkacka rdukdhl hk kï fhdackd ù ;sì‚' ta ;=<ska rkacka rdukdhl fuu iïudkfha ysñlrejd f,i f;aÍ m;aúh'

tfukau ˜‍ia,sï ks,aika jif¾ ;reK ;re‚hkaf.a rx.k Ys,amshd˜‍ ^Youth choice Actor of the year& iïudkh i|yd fyaud,a rKisxy" frdIdka rKjk yd rkacka rdukdhl hk wh ks¾foaY ù ;snqKq w;r" tu iïudkh rkacka rdukdhlg ysñ úh'

rkacka rdukdhl uy;df.a udud jQ úch l=udrK;=x. uy;do fujeksu whqßka wLKavj 5 j;djla ckm%sh k¿jd iïudkh ,ndf.k ;sì‚' rkacka rdukdhl uy;df.a isxyhd" udhd yd fvdlag¾ kjßhka hk Ñ;%mg ;%s;ajh o fuu 2016 jif¾§ ;sr.; ùug kshñ;h'


ranjan ramanayake
වසර දහයක් පුරා පිට පිට 10 වන වතාවටත් ජනතාවගේ නළුවා සහ තරුණ තරුණියන්ගේ වැඩිම කැමැත්ත ඇති නළුවා සම්මානය රන්ජන්ට
Posted by Ranjan Ramanayake on Saturday, March 26, 2016
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...