මත්තල ආදායම රු16000යි

p harrison minister
u;a;, .=jka f;dgqm,la yeÿjdg jvd ;‍%Sù,a folla Èjqjdkï tu wdodhu ,nd .kakg ;snQ nj weu;s mS' yeßika mjihs'

u;a;, .=jka f;dgqm,g remsh,a fldaá 5000la úhoï lr wo jk úg udisl wdodhu remsh,a 16000la muKla njo weu;sjrhd lshd isáfhah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...