ඩොලරය රු. 148 ට නගී

dollar to sri lankan rupeeY%S ,xld b;sydifha m%:u j;djg wefußldkq fvd,rhl remsh,a jákdlu Bfha ^28& Èkfha§ re' 148 o bla‌ujd .sfhah'

fï wkqj Y%S ,xld uy nexl=j úiska Bfha ksl=;a l< kj;u úksuh wkqmd; w.hka wkqj wefußldkq fvd,rhl úl=Kqï w.h re'148'91 ola‌jd by< f.dia‌ ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...