13 දැරිය ගැබිනියක කළ පෙම්වතා

Teenage pregnancy is pregnancy
fld<U 14" uyj;a; m%foaYfha mÈxÑ 13 yeúßÈ mdi,a YsIHdjl .eìkshla l< nj mejefik tu m%foaYfhau mÈxÑ 24 yeúßÈ iellrejl= w;awvx.=jg f.k rla‍Is; nkaOkd.dr.; l< nj .%Ekaâmdia fmd,sish mjihs'

jirl muK ld, jljdkqjla ;siafia fuu ielldr ;reKhd 09 jeks fY%a‚fha bf.kqu ,enQ fuu mdi,a YsIHdj iuÕ fm%au in|;djla f.dvkÕdf.k isg we;s w;r oekg udi 4 lg muK fmr§ oeßhf.a ksfjfia lsisjl=;a fkdue;s w;r;=r tu m%foaYfhau msysá md¿ ksfjilg nd, jhialdßh le|jdf.k f.dia we;s iellre oeßhf.a leue;a; u;u weh nrm;< ,sx.sl wmfhdackhlg ,la lr we;s nj fmd,sish mjihs' wïud" ;d;a;d" wlald iy whshd flkl=f.a weiqf¾ jeã we;s fuu nd, jhialdßh ielldr ;reKhd iuÕ meje;s fm%au in|;dj ÿr È. f.dia we;af;a iellre úiska oeßhg cx.u ÿrl;khlao mdúÉÑhg §u u; njo mejefia'

bl=;a Èkhl fuu nd, jhialdßhf.a YdÍßl fjkialï oelSu ksid wehf.a uj úiska weh ffjoHjrhl= fj; fhduq lr we;s w;r tys§ fy<sù we;af;a 9 jeks fY%a‚fha bf.kqu ,enQ 13 yeúßÈ fuu oeßh udi y;rl .eìkshla njhs' ta iuÕu fï ms<sn| .%Ekaâmdia fmd,sishg úkaÈ; oeßhf.a ujqmshka meñ‚,a,la lr we;s w;r bl=;a 26 jeksod ielldr ;reKhd w;awvx.=jg f.k rla‍Is; nkaOkd.dr.; lsÍug fmd,sishg yelsù ;sfí'

ielldr 24 yeúßÈ mqoa.,hdo fld<U uyj;a; m%foaYfhau mÈxÑ whl= nj;a iellre .xcd Ndú; lsÍug weíneys ù we;s whl= nj;a fmd,sish mejeiSh' iellre fuhg fmro ;j;a ;re‚hka lsysmfokl= iuÕ fujka in|;d f.dvkÕdf.k we;s whl= njg fjk;a fmd,sisj, f;dr;=re we;s njg f;dr;=re ,efnñka mj;sk njo jd¾;d fõ'

fuu iellre tu ;re‚hlgo ;ud úiska m<uqfjka cx.u ÿrl;k wrf.k§ wk;=rej fujeks in|;dj,g fhduq ùug lghq;= lr ;sfnk njg iellrk nj;a" úkaÈ; oeßh fï jk úg frday,a .; lr we;s nj;a" iellreg tfrysj bÈßfha§ kS;sh ;Èka l%shd;aul lsÍug lghq;= lrk nj;a .%Ekaâmdia fmd,sisfha ldka;d yd <ud ld¾hdxYfha ks,Odßkshla mejeiqjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...