සංජය දත් හිරෙන් නිදහස් - video

Actor Sanjay Dutt Released from Yerwada Jail,
mQfka nkaOkd.drfha isr.; lr isá bka§h iqmsß k¿ ixch o;ag wo ^25& ksoyi ysñ‌ù we;s nj úfoia udOH jd¾;d lrhs'îîiS mqj;a fiajh jd¾;d lrk wkaoug hym;a l,alsßhdj fya;=fjka isro~qju ksu ùug Èk 144lg fmr Tyqg ksoyia ùug wjia:dj ,eî we;'

1993 jif¾§ uqïndhsys§ isÿjQ fndaïn msmsÍug iïnkaOù we;ehs Tmamqùfuka miq Tyqg jir 05l isro~qjï kshu úh' tu fndaïn msmsÍfuka Ôú;laIhg m;ajQ ixLHdj 257la jQ w;r ;=jd, ,enQjka .Kk 713ls'

fndaïnl/jkaf.ka wú wdhqO ñ,§ .ekSu iïnkaOfhka Tyqg fpdaokd t,a, úh'
  ksoyia jQ jydu ;u ksfji lrd hdug Tyq uqïndhs .=jkaf;dgqfmd<g f.dia we;s njo bka§h fjí wvú ;jÿrg;a jd¾;d lrhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...