මහින්ද බියෙන් - Video

 Mahinda Rajapaksa says
bÈßfha§ wdKavqj úiska ;udjo w;awvx.=jg .kq we;s nj ysgmq ckdêm;s"md¾,sfïka;= uka;%S uyskao rdcmlaI mjihs'

Tyq lshd isáfha kdu,a rdcmlaI"f.daGdNh rdcmlaI"neis,a rdcmlaI"úu,a ùrjxY"frdays; wfí.=Kj¾Ok"l=udr fj,a.u wd§ka w;awvx.=jg f.k wjidkfha ;udjo w;awvx.=jg .kq we;s njhs'

uyskao rdcmlaI fï nj mejiqfõ wo uykqjr Y%s oka; Od;=ka jykafia je|mqod .ekSfuka wk;=rej udOHhg woyia olajñka'

fï ish,a, isÿflfrkafka foaYmd,k fya;= ksid nj o Tyq i|yka lf<ah'

flfia fj;;a r.¾ l%Svl ;dcqãka >d;kh i|yd ielmsg m%Yak lsÍu i|yd kdu,a rdcmlaI yd Tyqf.a uj Ysrka;s rdcmlaI w;awvx.=jg .ekSug m%n, idlals we;ehs i;swka; mqj;am;a yd úoHq;a udOH lshd isáfhah'
If the present situation continues, the Government will soon arrest me as well, former President Mahinda Rajapaksa says


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...