ගසක් වැටී මවක් මරුට..! Video

Old Bo tree falls on Cab - woman killed, six injureduykqjr fnda.ïnr mer‚ nkaOkd.rhg hdno w¨‍;a.u Oïudkkao udjf;a msysá mer‚ fnda .ila lvd jeà tu ud¾.fha .uka .;a tys .ukalrñka isá msßila yd leí r:hla u;g jeàfuka ldka;djl ñhf.dia yh fokl= nrm;< ;=jd, ,en we;'

fuu .i Bfha ^24& oyj,a 1'00 g muK lvd jeà ;sfí'

wk;=ßka ñh.sh ldka;dj wef.a ieñhd yd l=vd ore ;sfokd iuÕ fnda.ïnr l%Svdx.Kh fj; hñka isáh§ fuu wk;=rg ,laj we;' ñh.sh ldka;djf.a ieñhdf.a ;;a;ajh o nrm;< w;r orejka ;sfokd yÈis m%;sldr tallhg we;=<;a ler ;sfí'wjqreÿ 3 yd 7 jhfia miqjk fuu msßñ orejka w;ßka fofokl= ksjqka fidfydhqrka nj oek.kakg we;'

leí r:h u;g .i lvd jeàfuka tys isá fofokl=o ;=jd, ,en isák w;r Tjqka oxfldgqj m%foaYfha mÈxÑlrejka nj fmd,Sish mjihs'

.ilvd jeàfuka leí r:hg oeä w,dNydks isÿj ;sfí'

ñh.sh ldka;dj fmd,a.yuq, tao~qjdfõ mÈxÑ moaudl=udß ^46& keue;s wh njg y÷kdf.k we;'

weh ieñhd yd ore ;sfokd iuÕ uykqjr úydr uyd foaù úÿyf,a wOHdmkh ,nk jeäuy,a Èh‚h iyNd.S jk ksjdika;r l%Svd W;aijh keröug meñK ;sfnk nj fmd,sia mÍlaIK u.ska wkdjrKhù ;sfí' wi< isá msßia tlaj ;=jd, lrejka frday,a.; lr ;sfnk w;r uykqjr kd.ßl .sks kSùï tallfha ks,OdÍka úiska .i lmd bj;alr we;'
Woman dies after boo tree crushes kandy


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...