අගමැති යළිත් දෙරණට දෙහිකපයි Video

Prime Minister Ranil slams Derana TV Againtlai;a cd;sl fmruqK furg ;reK ;re‚hkag /lshd ,nd §u i|yd úfYaI jevms<sfj<la l%shd;aul lrñka isák nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mjihs'forK jeks udOH wdh;k o rdcmlaI,dg lfâ hñka fuu /lshd ,nd§fï jevms<sfj<g ndOd lrkjd kï Bg bvfkdfok nj úl%uisxy uy;d lshd isáfha wo^18&isßfld; mej;s /iaùul§h'

tys§ w.%dud;Hjrhd jeäÿrg;a l< m%ldYh my; mßÈh'

furg ;reKhka iy jD;a;Shfõ§ka iyNd.s jk úYd, fm<md<shlg tla jkakehs tlai;a cd;sl mlaIDhg wdrdOkd ,eî ;sfnkjd' wm;a tu fm<md<shg tl;= ùug ;SrKh lr ;sfnkjd'

úfYaIfhkau tlai;a cd;sl fmruqK furg ;reK ;re‚hkag /lshd ,nd §u i|yd úfYaI jevms<sfj<la l%shd;aul lrñka mj;skjd' ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a c¾uka ixpdrh;a tu jevms<sfj<g msgqjy,la fõú' tu jev lghq;= läkñkau we/ôug kshñ;hs'

jir 5 la we;=<; /lshd ,laI' 10 la ìys lsÍfï lghq;= wmf.a fjf<|fmd< u.ska muKla lrkakg yelshdjla keye' 1977 jif¾§;a wm /lshd ìys lsÍu i|yd úfoaY rgj, iyfhda.h ,nd .;a;d' tod wm fnfyúkau hqfrdamSh fjf<|fmdf<a iyfhda.h ,nd .;a;d' wo wm wdishdfõ fjf<|fmd< iu. iómj lghq;= lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

úfYaIfhkau bkaÈhdj iy Ökh ta w;r m%Odk jkjd' isx.mamQrej" Ökh" cmdkh" bkaÈhdj fukau hqfrdamh iu. fjf<| .súiqï we;s lr .;a miqj wdfhdaclhka wm rgg meñfKkjd' fuu lghq;= i|yd miq.sh uy ue;sjrKfha § tlai;a cd;sl fmruqK ck;djf.ka jrula ,nd .;a;d' úfoaYhka iu. fjf<| .súiqï we;s lr /lshd W;amdokh lrk nj wm ue;sjrKfha§ meyeÈ,sj lshd isáhd'

fï w;r cd;sl rcfha /lshd ,nd§fï jevms<sfj<g úreoaOj l%shd lrk msßila isákjd' wm /lshd ,ndfkdÿkafkd;a wmg fodia lshkakehs ud Tjqkag mjikjd' wm .uka lrk fõ.h uÈ kï wmg fodia lshkakehs ud b,a,d isákjd' kuq;a fï .uk kj;ajkakg lsisfjl=g;a yelshdjla keye' ishÆu lvdlmam,aldÍkag uqyqK§ug wm iQodkï'

rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh ug úreoaOj fpdaokdjla lr ;sfnkjd' Tjqkaf.a lghq;= ms<sn|j fiùug ryia fmd,sish fhojQjdh hkak tu fpdaokdjhs' udOH lsysmhl=;a fï iïnkaOfhka lreKq jd¾;d lr ;snqKd' rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha ld¾hNdrh fjf<| .súiqï ms<sn|j fiùu fkdfjhs' tu ix.ufha oekg isák ks,OdÍka uyskao rdcmlaIa,d miqmi ÿjk úg wm ck;djf.ka jrula ,nd .;a;d' tu ck jrfuka wk;=rej mdfoksh m%uqL msßila meñK ud yuqjqKd'

oeka Tjqka kej; fï whqßka l%shd lrkjd kï Bg foaYmd,k jYfhka ms<s;=re § tu ixúOdkh foaYmd,k ixúOdkhla f,i ms<s.ekSug wm iQodkï' fï msßi uyskao rdcmlaIs fjkqfjka lfâ .shd' th Tmamq lsÍug idlaIs  ;sfnkjd' fï ms<sn|j l;d lrkak tmd hehs Tjqka ud yuq ù mejiqjd'

fï rfÜ ;reK ;re‚hkag /lshd ,nd Èh hq;=hs' Bg úreoaO fjkakg Tjqkag ;sfnk whs;sh l=ulao@ fudjqka k.k fpdaokdj iïmQ¾Kfhkau wi;Hhs' uu fudjqka k.k fpdaokdj ms<snoj fidhd neÆjd' tfukau fmd,sisfhka o jd¾;djla ,nd .;a;d' rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uhg úreoaOj fmd,sishg úfYaI meñ‚,a,la lr ;sfnkjd' fmd,sish tu meñ‚,a, úNd. lr ;sfnkjd'

˜‍Establishment of zSpecialist Registryz & Introduction of an evaluation procedure for foreign medical specialist˜‍
keue;s .%ka:fha we;=<;a lr we;s 67ta j.ka;shg iudkj ffjoH  wd{d mk; ixfYdaOkh lr wkque;sh ,nd .ekSu i|yd fhdackd lrk ,o flgqïm;la wkque;sh ,nd .ekSu i|yd md¾,sfïka;=j fj; fhduq lr we;s kuq;a tu flgqïm; fuf;la wkqu; ù fkdue;s nj o meñ‚,af,a jeäÿrg;a m%ldY lr we; hkqfjka meñ‚,af,a jeäÿrg;a i|yka jkjd'

fï meñ‚,af,a we;a; - ke;a; ms<sn|j ud okafka keye' úu¾Yk lghq;= i|yd fuu meñ‚,af,a mokula ;sfnk nj fmd,sish mjikjd' fïl mqÿu jevla''' ljqre yß .syska rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uhg úreoaOj meñ‚,a,la lf<d;a tal uf.a weÕ Wvg tkjd' oeka fï wh j¾ckhl fhfokjÆ''' ljqre yß jrola lr ;sfí kï th fmd,sish úiska úNd. lrkjd' wm Bg weÕs,s .ykafka keye' fmd,sisfha mÍlaIK i|yd n,mEï lrkafka keye' Th ks,OdÍka" weïneÜgfhd rdcmlaI, frÔufhka ishÆu jrm%ido ,nd .;a;d'

wm fï ishÆu foa fjkia lrkjd' foaYmd,kh lrkjd kï foaYmd,k ix.uhla úÈhg i,lkak' oeka Th fi,a,u kj;ajkak' wfma rfÜ frda.Ska wudrefõ oud kej; mdrg nyskak wdfjd;a wm;a mdrg nyskak ,Eia;shs' túg fyd| ms<s;=rla ,efíú' Th fi,a,u lrkak ,Eia;s fjkak tmd' Tn;=ud,d iu. yeu fokdu keye' fndfyda fofkla ud yuqù ta nj mjid ;sfnkjd'


fï fpdaokdj m< lr we;af;a ˜‍fâ,s ñr¾˜‍ m;%fhahs' ˜‍PMzs office pressuring CID˜‍ hkqfjka tu mqj; m< lr ;sfnkjd' biafi,a,d ryia fmd,sisfhka wykafk ke;af; wehs@ fï ˜‍fâ,s ñr¾˜‍ m;%fha Tlafldu lÜáh tod rdcmla‍I,d tlal .shd' ud mla‍I kdhl;ajfhka bj;a úh hq;= hehs flair wfíj¾Ok tod ,shd ;snqKd' wÆ;a rduqjg wkqj yefokak uu ld,h ,nd § ;sfnkjd' tfyu yefokak neß kï fndre fkd,shd flair wfíj¾Okg;a f.or hdug wjia:dj ;sfnkjd' fïjdg bv fokak wm ,Eia;s keye' fforKf;a kej; fi,a,u mgka f.k ;sfnkjd' forK kej;;a rdcmla‍I,dg lfâ hkjd kï ta wh fydrlï lrmqjd wmg lshkak mq¿jka' ta .ek fu;ek lsisu m%Yakhla keye' fudjqka ldka;djkag ne<,sh lshñka wmydi lrkjd' fïjd yefokak wjYHhs' yeÈ, tkak neß kï wm;a Bg uqyqKfokak ,Eia;shs' ck;dj ÿka jru kej; lvdlmam,a lsÍug kej; fudjqkag bv fokafka keye'

ksoyia fjf<| .súiqï we;s lr ;reKhka i|yd /lshd ,la‍I 10 la ìys lsÍu i|yd ck;dj wmg jrula ,nd § ;sfnkjd' fudjqka nyq;r ck u;hg úreoaOj lghq;= lrkafka wehs@ fudjqka ke;s lrkafka ck;djf.a úldYk whs;shhs' Bg wm bv fokafka keye' fâ,s ñr¾ m;%h fyda forK fyda fï rfÜ ;reK ;re‚hkag /lshd ,nd fok jevms<sfj< kj;ajkjd kï wm Bg bv fokafka keye' fuu l%shdjkag úreoaOj wm mdrg nyskjd' úreoaOj igka lsÍu wmg m%Yakhla fkdfjhs' úreoaOjd§ka f.fkk fikÕ jf.a oi .=Khla wm f.k;a fmkajkjd' Th fi,a,u kj;ajkakehs ud ishÆu fokdg mjikjd' ldg yß ydkshla fjkjd kï wmg lshkak' rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uhg lsisu ydkshla jkafka ke;ehs wfma wud;Hjrhd m%ldY l<d' tfia kï fudjqka oeka lrkafka foaYmd,khla' fudjqka ÿjkafka rdcmla‍I,d fjkqfjka' ;reKhka mdrg neiaidu fudjqkag fyd| mdvula b.ekaúh yelshs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...