මහින්දට පත්තිනි පූජාවක් - Video

Oshadi Hewamadduma
bÜld hkd§ úúO kdulrKhka Tiafia f.k tkq ,nk .súiqï hkdÈh fudkjdoehs yjq,a wdKqvqfõ isák Y%S ,xld ksoyia mlaI weu;sjreka okakjdoehs Y%S ,xld ksoyia mlaI ldka;d ixúOdkfha uyf,alï wfYdald ,xld;s,l uy;añh m%Yak lr isáhs't;=ñh fuu woyia m< lf<a wo^18& fld<U§ mej;s udOH yuqjlg tla fjñks'

hymd,k wdKavqj ksidfjka wo uõjreka l÷¿ fndk ;;a;ajhlg m;aj we;s nj;a l%ufhka fuu wdKavqj úiska udOH u¾okhlg ierfik nj;a weh jeäÿrg;a fmkajd § ;sfí'

bf,lag%sla ld¾ i|yd noaO 5] olajd wvq lrk njg ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d m%ldYlr ;snqKo fuu wdKqvqj úiska tu noaO 50] lska by< oeuQ nj rx.k Ys,amskS ´Ië fyajduoaÿu uy;añh fmkajd § ;sfí'

miq.sh wdKavqj úiska l,dlrejkag Kh ,nd §fï jevms<sfj<la mj;ajdf.k .sho fï wdKqvqj úiska th wysñlr we;s njo weh m%ldYlr we;'

tfukau tu Kh uqo,a ,nd .;a mqoa.,hska úiskau tu wdKavqj fmr<d oeóug lghq;= l< nj;a" NslaIQka jykafia,d isr.; lrñka udOH u¾okhlg j;auka wdKavqj ierfik nj weh i|yka lr ;sfí'

fï ish¨‍ foaj,aj,g úreoaOj ud¾;= 8g fhfok f,dal ldka;d Èkfha§ kj.uqj m;a;sks foajd, N+ñfha§ úfYaI mQcdjla mj;ajk nj;a weh mejiqjdh' fldf<dkakdj ysgmq uka;%Sks wfYdald ,xld;s,l we;=¿ Y%S,ksmfha ldka;d msßila udOH yuqjg tlajQy'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...