තොටළඟ අයට නිවාස දීලා..! Video

f;dg<Õ bj;a l< wkjir bÈlsÍïj, isá mÈxÑlrejka ish¨‍ fokdg iaÓr ksjdi ,nd§ we;ehs uyd k.r yd niakdysr ixj¾Ok wu;HdxYfha f,alï tka'rEmisxy uy;d m%ldY lrhs'

fï iïnkaOfhka jeäÿrg;a udOHfj; woyia oelajq ta uy;d'''' iaÓr ksjdi bÈlrkf;la ‍fudjqkag ;djld,slj isákak fï ksjdi ,nd§ ;snqK w;r ta wh iaÓr ksjdi ,eîfuka miq ;djld,sl mÈxÑhg ,enqKq fï ksjdi hï hï jHdmdr lghq;= lsÍug yd l=,shg § ;sfnk nj mejiSh'

miqj fï ;djld,sl ksjdi foiShla muK w,a,df.k isá msßig tu wkjir bÈlsÍïj,ska bj;afjkakehs ld, iSudjla okajd bka miq fï wdldrhg ta wkjir bÈlsÍï bj;a l<d hehs fyf;u okajd isáfhah‍'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...