ආසියානු T20 කුසලානය TNL ඔස්සේ

wdishdkq l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha úldYh à'tka't,a' kd<sldj yryd úldYh lrk nj tu kd<sldfõ ks, f*ianqla .sKqfuka lshhs' Y%S ,xld l%slÜ ;r. úldYk jir follg we;af;a cd;sl rEmjdyskS ixia:djhs'

fï ms<sn|j Y%S ,xld l%slÜ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, uy;df.ka l< úuiqul§ Tyq i|yka lf<a Y%S ,xld lKavdhu Y%S ,xldfõ meje;afjk ;r.j, úldYk muKla cd;sl rEmjdyskS ixia:dj yryd úldYh lrk njhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...