මිල අඩුම Smart Phone එක ඉන්දියාවෙන්

Freedom 251 launched as 'world's cheapest smartphone' at Rs 251
f,dalfha ñ, wvqu iaudÜ cx.u ÿrl:kh y÷kajd§ug bka§h ÿrl:k ksIamdok iud.ula lghq;= lr ;sfí'

ßka.ska fn,aia iud.u fmkajdfok mßÈ Tjqkaf.a Freedom 251 cx.u ÿrl:kh bkaÈhdkq remsh,a 500 g ^we'fvd'7la muK& wvq ñ,lg fjf<| fmd<g y÷kajd§u Bfha ^17od& isÿj we;'

fuu ÿrl:khg Freedom 251 hkqfjka kï ;eîug fya;= ù we;af;a th ksIamdokh lsÍu i|yd bkaÈhdkq remsh,a 251l muK uqo,la jeh ùuh'

fu;rï wvq ñ,lg ,ndÿkako" fuu ÿrl;kh i;=j .s.dnhsÜ 8l u;l Odß;djla fukau miqmi yd bÈßmi leurd oaú;ajhlska iukaú; ùuo úfYaI;ajhls'

fuu ÿrl:kh iaudÜ cx.u ÿrl:k fjf<| fmd< ;=< úma,jhla isÿlrkq we;s nj m%xY mqj;a fiajh iu. woyia olajñka tu ÿrl:k iud.fï m%ldYlfhl= mjid ;sfí'

oekg fuu ÿrl:kfha we;eï fldgia úfoaYhkaf.ka wdkhkh lr bkaÈhdfõ§ tu fldgia tl,ia flfrk nj;a" jirla ;=< tajd bkaÈhdj ;=<u ksIamdokh lrñka fuh bkaÈhdkq ksIamdokhla f,i ;j;a wvq ñ,g ,nd§ug yelsjkq we;s nj;a ß.ska.a fn,aia ÿrl:k iud.u mjihs'

;ju;a jirlg;a wvq wdhq ld,hla ysñ fuu ÿrl:k iud.u uE;l§ bkaÈhdfõ ñ, wvqu 4G iaudÜ cx.u ÿrl:kh y÷kajdÿka § ;snQ njo fma%ia g%iaÜ T*a bkaÈhd mjihs'

f,dalfha fojeks úYd,;u cx.u ÿrl:k fjf<| fmd< iys; bkaÈhdfõ ì,shkhlg wêl cx.u ÿrl:k .%dylhka msßila isá;s'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...