පියුමිගේ නිරුවත් සෙල්ෆීය (PHOTOS)

 Piumi Hansamali Speaks her Photo That Went Viral on Facebook. ... Piumi Hansamali's photo goes viral
ckm‍%sh fudaia;r ksrEmk Ys,amskshl iy ks<shl jk mshqñ yxiud,sf.a njg mejfik ksrej;a fi,a*S PdhdrEmhla fï Èkj, Facebook Tiafia wdkafoda,kd;aul f,i ixirKh fjñka mj;skjd'

fï .ek we;euqka lshkafka m‍%isoaO fjkak ys;df.k ys;du;du mshqñ fï ksrej;a fi,a*Sh ,ndf.k we;s njghs'

fuu ksrej;a PdhdrEmh fndfyda mqoa.,hska úiska mshqñf.a ks< Facebook msgqj fj; ksrka;rfhka m< lsÍug;a lghq;= lrñka isák nj;a jd¾;d fjkjd'

fuhska mshqñ fukau mshqñf.a rislhska o uy;a wmyiq;djlg m;a ù we;s nj;a i|yka'

flfiafj;;a fuu PdhdrEmh ms<sn|j oeä jd.a m%ydrhla t,a, lrñka mshqñ f*ianqla msgqjl woyia olajñka fuu isoaêh ;rfha m%;slafIam lr ;sfnkjd' tfukau fujka foaj,a lrk mqoa.,hskaf.a wruqK ms<sn|j;a weh woyia m< lr ;snqKd'

^tu m%ldYh my;ska oelafõ&
Piumi Hansamali fake selfie PhotoRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...