රාජිත පුතාගෙ උපන්දිනය සමරයි - Photos

rajitha son birthday
m%;sldr i|yd isx.mamQrefõ ujqkaÜ t<sifn;a frday,g /f.k .sh fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d ish mjqf,a iudðlhska"  ys;j;=ka iu. ish mq;a p;=rf.a WmkaÈkh isx.mamQrefõ isg ieurE nj jd¾;d fõ'

fjkúg wdud;Hjrhd úfõlS iqjfhka miqjk nj mjqf,a idudðlhska mjihs'

wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d Bfha ^20& iji úfYaI mÍlaIKhlg Ndckh lr we;ehs Tyqf.a ióm;ufhda mji;s'wud;Hjrhdf.a udOH f,alï ksmqka talkdhl uy;d mejiqfõ weu;sjrhdf.a ;;a;ajh widOH njg me;sr hk l;dj, lsisÿ i;H;djla ke;s njhs'weu;sjrhd fyd| fi!LH ;;a;ajfhka lsisÿ .eg¿jla ke;sj isák nj o Tyq mejiS h'

tu PdhdrEm my;ska


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...