උඩුවේ හිමිගේ අලි පැටියා Photos

 Ven. Uduwe Dhammaloka Thera  an elephant sans a permit,
miq.sh ojia áflau w,s .ek l;d wmsg wykak ,enqKd' kS;súfrdaë úÈyg w,s <. ;ndf.k bkakjd lshk isoaê .Kkdjlau wmsg jd¾;d jqKd'

ta w;ßka fpdaokd t,a,jqKq wh w;r mQcH Wvqfõ Oïudf,dal iajdóka jykafia;a bkakjd' fldfydu jqK;a Wkajykafia mejiqfõ tu w,s meáhd mkaif,a od,d .syska ;snqKd lsh,hs'

ta w,s meáhd tlal iqr;,a fjkjd lsh,d mejfik mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkaf.a f*dfgda álla fï fjkfldg wka;¾cd,h mqrd ießirñka ;sfnkjd' fï ta f*dfgda ál'''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...