ශාක මිනිසා - Photos & Video

Indonesian known as 'the tree man' due to disease dies
wm wjg f,dalh Èfkka Èku l¾lY fjñka mj;S' fuf;la‌ fkdweiQ úrE frda. ;;a;ajhka" wdndO ms<sn|j ksrka;rfhka jd¾;d jkakg mgka f.k ;sfí' fl;rï ;dla‌IKh yd ffjoH úoHdj ÈhqKq jQjo we;eï wdndOj,g ;ju;a ksYaÑ; m%;sldr fidhdf.k fkdue;' Tjqkaf.a l¾uh msg jro mgjd ksy~ jkakg ;rï wm lDD r fkdúh hq;=h'

iyDoh oeka wm wdYajdi lrkafka oyia‌ ixLHd; úI ridhkhkaf.ka wdl+, jQ jd;hhs ' ksrka;rfhkau ridhksl ixfhda. tla‌fldg ieliQ wdydr mdkj,g wms .scq ù we;af;uq' bf¾ yf|a wdf,dalh ms<sflõ fldg lD;su wdf,dalfha Èú f.jkafkuq' bÈka tys m%;sM, oeka w;aú¢kakg wmg isÿ ù ;sfí' vdúkaf.a mßkdujdoh wm ms<s.kafka kï wo isÿjkafka l=ula‌o' ia‌jdNdúl jrKh ^SELECTION OF NATURE& bla‌ujd mßirh fjkia‌ fjñka mej;Suhs' tys m%;sM,h f,i wiSudka;slj i;ajhka úlD;sj,g f.dÿre jkakg mgkaf.k we;' Bg WodyrK fuu w;sf¾lh u.skau fndfyda úg fy<slr ;sfí'

fï l;djo tjekakls' ljqre l=uk wdldrfhka ú.%y l<o ;=jd,fha fõokdj okafka ;=jd, lrejdh' iqj l< fkdyels widudkH wdndOhka fya;=fjka iudc wmjdo ú¢ñka il, fiai;u m%;sldr i|yd jeh lrñka Tjqka ú¢k udkisl yd YdÍßl mSvdj .ek mjikakg fï l=vd mEk m%udKj;a ke;' wikak" l=uk rgl" l=uk cd;shl fõjd hï Èfkl th wmf.a l;dj ùug bv ;sfí' Ydl ñksid f,i m%p,s;j isá bkaÿkSishdfõ fvâ fldia‌jdrd ^DEDE KOSWARA& miq.sh 30 jkod ish Ôú;fhka iuq.;af;ah' ta jk úg Tyqf.a jhi wjqreÿ 42 ls' Tyq ñh .sfha ndvqka.a ys frday,l m%;sldr ,nñka isáh§h' kuq;a Tyq ñh f.dia‌ we;af;a ^fuu frda.h fya;=fjka fkdfõ'& Ydl ñksid f,i Tyqj ye¢kajQfha wehs' Tyqf.a isrer mqrdu úfYaIfhka w;a yd mdoj, úYd, f,i bkakka me;sÍ ;snq‚' tu.ska Tyqg f.kÿkafka ñksil=g jvd .il fmkquls' Tyqf.a isyskh jQfha yels bla‌ukska th iqj lrf.k jvq ld¾ñlhl= f,i Ôú;h f.k heuhs' fuu wdndOh ksid Tyqf.a mjq,a Ôú;h" /lshdj muKla‌ fkdj mqoa.,sl lghq;= mjd wjysrù ;snq‚' flfia jqj;a urKh ola‌jdu Tyqg th isyskhla‌u úh'

fï iuÕu hk mqj;la‌ oeka nx.a,dfoaYfhka wefikakg mgka f.k ;sfí'

l=,akd m%foaYfha Ôj;ajk wnq,a nckao¾ ^ABUL BAJANDAR& 25 yeúßÈh' Tyqf.a w;a yd mdoj,o fldia‌jdrdf.a fuka bkakka ygf.k we;' miq.sh jir y; ;=< È.ska È.gu fuu bkakka j¾Okh jQ w;r ffjoHjreka m%ldY lr we;af;a th ÿ¾,N yd ixcdkSh ^Wm;skau tk& p¾u frda.hla‌ njhs' oeka Tyq m%;sldr i|yd vld ffjoH úoHd, frday,g ^DMCH& fj; we;=<;a ù isà'

˜‍fuu ;;a;ajh wm ffjoH úoHd;aulj y÷kajkafka EPIDERMODYSPLASIA VERRUCIFORMIS hkqfjka" th wdfõ‚l yd ÿ¾,N p¾u frda. ;;a;ajhla‌'˜‍

fuh ffjoH iuka;d ,d,a fika m%ldY lrkakSh' weh DMCH wdY%s; ms<sia‌iqï yd ma,dia‌ála‌ Y,H l¾u tallfha m%Odk iïnkaëldrl jßhhs' nckao¾f.a p¾u frda.h iqj lsÍu i|yd iQodkïj isák ffjoH lKa‌vdhu weh we;=¿ ffjoH úfYaI{hka lsysmfofkl=f.ka iukaú;h ' fï jk úg frdayf,a ms<sia‌iqï tallhg we;=<;aj isák Tyq l=,akdys á%la‌fIda r: f.khkafkls' óg fmr Tyq .dis ffjoH úoHd, frday,g we;=<;aj m%;sldr ,nd we;' 2008 jif¾§ fldia‌jdrdf.a l;dj äia‌ljß pek,h Tia‌fia m%pdrh úh ' m%;sldr i|yd frday,a.; flrekq Tyqf.a isrefrka lsf,da.%Eï yhla‌ n/;s bkakka bj;a lr ;sfí'

˜‍fldia‌jdrd f.dÿre ù isákafka udkj memsf,daud ffjrifha ^HPV& W.% wdidok wjia‌:djlghs' f,dalfha b;du oreKq f,iska HPV widokhg ,la‌jQ ;eke;a;d f,i fldia‌jdrd ye¢kaúh yelshs˜‍

fï ms<sn| jevigyk w;rjdrfha § weußldkq ffjoHjrfhla‌ m%ldY lf<ah' fldia‌jdrd orejka fofofkl=f.a msfhls' Tyq uq,skau ish isref¾ bkakka u;= ù ;sfnkq oel we;af;a .egjr úfha§ oKysi ;=jd, jQ wjia‌:djl§h' w;= ßls,s jeks j¾Okhka Tyqf.a isrer mqrd me;sr hkakg úh' wi,ajeisfhda Tyqg iuÉp,a lrkakg .;ay' /lshdjla‌ fyda idudkH lghq;= mjd lr.kakg yelshdjla‌ Tyqg ;snqqfKa ke;' fï ;;a;ajh md,kh lr .ekSug kï wvq ;rfï jirlg Y,Hl¾u folla‌j;a isÿ lsÍug wjYH nj ffjoH ks¾foaYh úh' l< hq;= lsisjla‌ fkdue;s ;ek nekavqkays i¾lia‌ lKa‌vdhulg tl;= jkakg fldia‌jdrd ;SrKh lf<ah' Tyq iïnkaO mqj; m%pdrh ùu;a iuÕ tljru uyck wdOdr .,d tkakg mgka .;af;a .xj;=rla‌ mßoafoks'

ñh hk úg§;a Tyq fuu frda.fhka mSvd ú¢ nj i;Hhls' tfy;a ta yryd Tyq tla‌ lreKla‌ m%;Hla‌I lrf.k isáfhah' tkï fï f,dalh ;ju;a lreKdnr yd mß;Hd.YS,Ss yoj;aj,ska fmdfydi;a njhs'

jika; úfþr;ak


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...