මහ ඇමති FCIDයට

sarath ekanayaka
uOHu m<d;a m%Odk wud;H ir;a talkdhl uy;d uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih fj; meñK ;sfí'

iuQmldr ixj¾Ok fomd¾;fïka;=fjka 2011 jif¾§ isÿ jQ nj lshk uQ,H wl%ñl;djla iïnkaOfhka isÿ lrk úu¾Ykhlg wod< m%ldYhla ,nd§u i|yd m%Odk wud;Hjrhd tys le|jd we;s nj fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d mejiqfõh'

ta wkqj ir;a talkdhl uy;d wo^22& fmrjre 09'30g muK wod< m%ldYh ,nd§u i|yd fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih fj; meñK ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...