ඇමැතිට යකා නගි

ó.uqfõ§ miq.sh 14 jeksod uyskao rdcmla‍I uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s /ia‌ùulg iyNd.s fkdùug uka;%Sjßhlg n,mEï lf<aoehs udOHfõ§ka úiska úuikq ,eîu ksid fldamhg m;a Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha fcHIaG weue;sjrhl= Bfha ^17od& Y%S,ksm uQ,ia‌:dkfha meje;s mqj;am;a idlÉPdjlska ke.sg f.dia‌ ;sfí'

wod< fcHIaG weue;sjrhd tla‌;rd md¾,sfïka;= uka;%Sjßhlg je,kaghska Èkfha ÿrl:kfhka iqnm;d miqj wod< /ia‌ùug fkdhk f,i oekajQ nj i;H oehs udOHfõ§ka fuys§ Tyqf.ka úuid we;'


wod< uka;%Sjßh weue;sjrhdf.a b,a,Sï oeä f,i m%;sla‌la‍fIam lr ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...