පාකිස්තානය සංගාට බැල්ම හෙලයි

Kumar Sangakkara to mentor Pakistan cricket team?
iqmsß ms;slre l=ud¾ ix.laldr mdlsia;dkq lKavdhfï WmfoaYljrfhl= f,i tlalr .ekSu flfrys mdlsia;dkq ls‍%lÜ n,OdÍkaf.a wjOdkh fhduq ù ;sfnkjd'

mdlsia;dkq ls‍%lÜ md,l uKav,fha iNdm;s I¾hd¾ Ldka mejiqfõ ix.laldrf.a ms;s yrUh ms<sn| mdlsia;dkq lS‍%vlhska oeä ie,ls,a,la olajk njhs'

ix.laldrf.a ls‍%lÜ ms<sn| oekqu" ish cd;sl lKavdhug tlalr .ekSu i|yd Wmßuj lghq;= lrk njhs mdlsia;dkq ls‍%lÜ iNdm;sjrhd mejiqfõ'

bkaÈhdfõ meje;afjk mkaÿjdr úiai f,dal l=i,dk C%slÜ ;r.dj,sh i|yd l=ud¾ ix.laldr mdlsia;dkq lKavdhfï WmfoaYljrfhl= f,i m;alr .ekSughs fhdackd ù we;af;a'

fldfoõ ysgmq lS‍%vl YS‍%u;a úúhka ßp¾Ùiao tu ;k;=r i|yd óg fmr fhdackd flreK;a th wid¾:l jqKd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...