ලංකාව පරදියි - Video

Bangladesh stun Sri Lanka
cd;Hka;r úiaihs20 ;r. ìfï m<uq jrg Y%S ,xld lKavdhu mrdch lrñka wdishdkq l=i,dk mkaÿjdr úiaihs20 l%slÜ ;r.dj,sfha wo ^28od& mej;s miajeks ;r.fhka ,l=Kq 23 l chla ,eîug i;aldrl nx.a,dfoaY lKavdhu iu;aúh'

forg w;r mej;s 05 jeks úiaihs20 ;r.h fuh jk w;r" óg lsis÷ wjia:djl nx.a,dfoaY lKavdhug Y%S ,xldj wNsnjdhdug yelsù ke;' nx.a,dfoaY lKavdhfï j;auka m%Odk mqyqKqlre f,i Y%S ,xldfõ pkaÈl y;=reisxy uy;d lghq;= lrk w;r" Tyqf.a uÕfmkaùu hgf;a nx.a,dfoaY lKavdhu mdlsia;dkh ^tlaÈk$úiaihs20&" ol=Kq wm%sldj yd bkaÈhdj ^tlaÈk& mrdch lr Y+r;d Èkd we;'

fuu ch.%yKh;a iu. nx.a,dfoaY lKavdhu m%ido ,l=Kq mqjrefõ fojeks ia:dkh olajd bÈßhg meñ‚ w;r" fuf;la tiai;a wrdì tó¾ lKavdhu muKla mrdch lr isák Y%S ,xld lKavdhu fojeks ia:dkfha isg f;jeks ia;dkh olajd my<g hdug isÿúh'

,l=Kq 148 l ch.%dyS b,lalhla yUd.sh Y%S ,xld lKavdhug mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 08 la oeù /ialsÍug yelsjQfha ,l=Kq 124 la mu‚'

ldisfha jdish Èkd m<uqj mkaÿjg myrÿka nx.a,dfoaY lKavdhu mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 07 la oeù ,l=Kq 147 la /ialsÍug iu;aúh'

nx.a,dfoaYh 147$7 ^mkaÿjdr 20&

fudfyduâ ñ;=ka 0 ^2&"  fi!uH i¾ld¾ 0 ^3&" iî¾ fryudka 80  ^54" 4x10" 6x3&" uqIa*sl¾ rySï 4 ^9&" YlSí w,a yika 32 ^34" 4x3&" uyuÿ,a,d fkdoeù 23 ^12" 4x2" 6x1&" kqre,a yika 2 ^5&" uIard*s fud¾gdid 2 ^2&

Y%S ,xldj mkaÿ heùu

wekacf,da ue;sõia 1$8 ^3&" kqjka l=,fialr 1$44 ^4&" ÿIauka; pór 3$30 ^4&"

lvq¨‍ jeàu

1-0^ñ;=ka" mkaÿjdr $ 0'2&" 2-2 ^i¾ld¾ $1'3&" 3-26 ^rySï$ 4'5&" 4-108 ^fryudka$ 15'6&" 5-123 ^YlSí $ 17'2&" 6-140 ^kqre,a$19'2&" 7-147 ^uIard*s$ 19'6&

Y%S ,xldj 124$8 ^mkaÿjdr 20&

ÈfkaIa pkaÈud,a 37 ^37" 4x4&" ;s,lr;ak ä,aIdka 12 ^9" 4x2&" fYydka chiQßh 26 ^21" 4x1" 6x2&" wekacf,da ue;sõia 12 ^20&" ;sir fmf¾rd 04 ^6&" ñ,skao isßj¾Ok 03 ^4&" oiqka Ydkl  14 ^14" 6x1&" pdur lmqf.or fkdoeù 12 ^7" 6x1&" kqjka l=,fialr 0 ^1&" ÿIauka; pór fkdoeù 1 ^1&

nx.a,dfoaYh mkaÿ heùu

w,a wñka yqfiaka 3$34 ^4&" YlSí w,a yika 2$21 ^4&" uqia;d*siq¾ fryudka 1$19 ^4&" uIard*s fud¾gdid 1$17 ^3&" uyuÿ,a,d 1$14 ^2&

lvq¨‍ jeàu

1-20 ^ä,aIdka$ mkaÿjdr 3'1&" 2-76 ^pkaÈud,a$ 10'6&" 3-78 ^fYydka$ 11'2&" 4-85 ^;sir$13'2&" 5-92 ^ñ,skao$ 14'6&" 6-102 ^ue;sõia$ 17'1&" 7-116 ^Ydkl$ 19'1&" 8-117 ^l=,fialr$ 19'3&


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...