රට පුරා විදුලිය නෑ

Èjhskmqrd wo miajrefõ isÿjQ yÈis úÿ,sì| jeàfuka miq fïjk úg we;eï m%foaYj, úÿ,s iemhqu h:d ;;a;ajhg m;alr we;ehs ,xld úÿ,sn, uKav,h lshhs'

tfiau fiiq m%foaYj,g wo miajre 6 jk úg úÿ,s iemhqu h:d ;;a;ajhg m;alrk njo tu tu uKav,h mjihs'fï jk fldg lshkafka ,laImdk isg fmd,amsáh yryd fld<Ug ,ndfok fjdÜ 33"000l úÿ,s iïfma%laIK moaO;shg wl=Kla je§u  ksid fï weKysàu isÿjqkd lsh,hs'

fï w;r wo ^25& miajrefõ isÿjQ úÿ,sh ì|jeàu iïnkaOfhka úfYaI úu¾Ykhla isÿlr yels blaukska tu mÍlaIK jd¾;dj ;ud fj; bÈßm;a lrk f,i úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;H rxð;a ishU,dmsáh uy;d wod< wxY fj; Wmfoia § ;sfí'

fuu yÈis úÿ,s ì|jeàu iïnkaO lreKq úuiSu i|yd wo m'j' 07'00g úIhNdr wud;H rxð;a ishU,dmsáh uy;df.a m‍%Odk;ajfhka hq;a úfYaI lñgq /iaùula meje;afjhs'

ta i|yd úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s ksfhdacH wud;H wð;a mS' fmf¾rd" wud;HdxY f,alï wdpd¾h iqf¾ka ngf.dv" ,xld úÿ,sn, uKav,fha iNdm;s wkqr úfÊmd, iy idudkHdêldß tï'iS' úC%ufialr hk uy;ajrekao iyNd.S ùug kshñ; nj tu wud;HxYfha udOH tallh ksl=;a l< ksfõokhl i|ykah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...