යෝෂිතගේ ඇප කල්යයි Video

yoshitha bail
irlaIs; nkaOkd.dr .;j isák fhdaIs; rdcmlaI uy;d we;=¿ msßig wem ,nd.ekSu i|yd uydêlrKh yuqfõ f.dkqlr we;s m%;sfYdaOk fm;aiula i<ld ne,Su ,nk 29 fjksod olajd l,a ;nd ;sfnkjd'

fld<U uyd wêlrK úksiqre ta ta wd¾ fyhshka;=vqj uy;d wo ksfhda. lf<a fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ msßi iïnkaOfhka lvqfj, ufyaia;%d;a wêlrKh úNd. jk kvqfõ jd¾;do uyd wêlrKhg bÈßm;a lrk f,ihs'

tfukau kS;sm;s we;=¿ j. W;a;r lrejkag ,nk 29jkod fld<U uyd wêlrKfha fmkS isák f,io fkd;sis ksl=;a fjkjd'

fuu whÿïm;a i,ld n,k wjia:dfõ§ uyskao rdcmlaI uy;do meñK isáhd'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...