යෝෂිගේ සිරකුටිය වටා 'ජෑමර්'

CSN kd,sldj yryd isÿjQjd hehs mejfik uQ,H wl%ñl;d iïnkaOfhka rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isák ysgmq ckdêm;s mq;a fhdaIs; rdcmlaI uy;d we;=¿ isjqfokd r|jd we;s isr l=áh wjg cx.u ÿrl;k Ndú;h je,elaùu ms‚i fhdod.kakd ˜‍cEu¾˜‍ hka;% ^Mobile Phone Jammer& iúlsÍug ;SrKh lr ;sfí'

fï iïnkaOfhka f;dr;=re ;dlaIK yd äðg,a há;, myiqlï wud;HxYh iu. fï jk úg;a idlÉPd lr we;s nj hs nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j mjikafka'

fhdaIs; rdcmlaI uy;d r|jd isák l=áhg hdnÈka cx.u ÿrl;khla yuqùu;a" th Tyq úiska mßyrKh lr we;s njg iel u;=ùu;a ˜‍cEu¾˜‍ hka;% iúlsÍug fya;= jkakg we;s nj nkaOkd.dr ks,OdÍka m%ldY lrhs'

yuq jQ tu cx.u ÿrl;kh mÍlaId lsÍu i|yd fï jk úg mß.Kl yÈis m%;spdr ixioh fj; Ndr § we;s nj jd¾;d fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...