හිරුණිකාට අධිකරණයෙන් අවවාද

UNP MP Hirunika Premachandra was strongly warned by the Colombo High Court trial-at-bar
wêlrKfha .re;ajh wdrla‍Id jk wdldrfhka lghq;= lsÍug j. n,d.kakd f,i;a tfia lghq;= fkdlrkafka kï wêlrKhg wmydi lsÍfï fpdaokdj hgf;a lghq;= lsÍug wêlrKhg isÿjk nj;a fmkajd foñka fld<U úfYaI uydêlrK ;%smqoa., úksiqre u~q,a, fld<U Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%skS ysre‚ld fma%upkaø uy;añhg wo^29& mia‌jrefõ oeä f,i wjjdo lf<ah'

Ndr; ,la‍Iauka fma%upkaø uy;d we;=¿ isõ mqoa., >d;k kvqfõ idla‍Is úNd.h meje;afjñka ;sìh§ mia‌jre 3'10-03'15 g muK wêlrK Yd,djg we;=¿ jQ uka;%Sjßh fodrgqj wi,§ fyda wiqka .ekSug fmr ysi kud wêlrKhg wdpdr lsÍula‌ isÿfkdl< nj ksÍla‍IKh l< úksiqre u~q,a, wehj wiqkska ke.sÜ‌gjd tf,i oeäj wjjdo lf<ah'

weh wêlrK Yd,djg we;=¿ jk wjia‌:dfõ§ Ndr; >d;k kvqfõ m%Odk úu¾Yk ks,Odßhd f,i lghq;= l< wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=fõ m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il fuß,a rkacka <udfyajd uy;df.ka ú;a;sfha kS;s{ wks,a is,ajd uy;d yria‌ m%Yak wiñka isáfhah' tfia m%Yak weiSu uolg k;rl< úksiqre u~q,a, uydêlrK NdIK mßj¾;l ufkdaþ l=udr uy;dg ksfhda. lf<a ysre‚ld fma%upkaø uy;añhg wiqkska ke.S isàug ksfhda. lrk f,ihs'

˜‍fïl .re wêlrKhla‌' kvq úNd.hla‌ meje;afjk w;r;=r§ wêlrKfha .re;ajh wdrla‍Id jk mßÈ wêlrK Yd,djg we;=¿ ùug msgùug yd yeisÍug ´kEu whl= j.n,d .; hq;=hs' tfia neßkï kvq lghq;= wdrïN ùug fmr wêlrKhg we;=¿ fjkak oek.kak ´kE'

uka;%Sjßh- .re ue;skshks ud wêlrK Yd,djg we;=¿ jk úg ysikud wdpdr l<d' jrola‌ jqKdkï uu iudj b,a,d isákjd'

wêlrKh- wêlrKh iEu fohla‌u fyd|g ksÍla‍IKh lrñka bkafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...