සන්ධානයේ මහලේකම් සමුගනී

General Secretary of UPFA, Vishwa Warnapala passes away
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy f,alï uydpd¾h úYajd j¾Kmd,  fld<U fm!oa.,sl frday,l m%;sldr ,nñka isáh§ wo WoEik wNdjm%dma; jqKd'

ñhhk úg Tyq 79 jk úfha miqjqKd' m%ùk foaYmd,k{fhl= jk uydpd¾h úYajd j¾Kmd, md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= fukau Wiia wOHdmk leìkÜ wud;Hjrhd f,io lghq;= lr ;sfnkjd'

Tyq tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy f,alï Oqrhg m;a lr.ekqfka miq.sh jif¾ wf.daia;= 14 jkodhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...