ජැක්සන්ගේ මාලිගාව ගලවයි

Jackson Anthony sinhala Movies Director, Actor
ft;sydisl inr.uq uy iuka foajd,h miqìïlrf.k fg,s kdgH ks¾udKhla i|yd rdc ud,s.hla ms<sìUq lrñka bÈl< miq;," m%foaYfha ck;djf.a úfrdaOh yuqfõ bj;a lr .ekSug tu ksIamdok lKavdhu Bfha ^22& mshjr .;a;d'

m%ùK iskudfõ§ celaika weka;kS uy;df.a iS.sß ldYHm fg,s kdghfha ldYHm rcqf.a ud,s.fha msúiqu f,i uy iuka foajd,fha my< u¨‍fõ miq;, ks¾udK ksid inr.uq uy iuka foajd,fha ft;sydisl;ajhg fukau ck;djf.a f.!rjŒh njg úYd, ydkshla nj foajd,fha rdcldÍ lmq uy;ajrekaf.a o fjk;a rdcldÍlrejkaf.a fukau m%foaY jdiSkaf.a o woyi ú ;snqKd'

inr.uqj uy iuka foajd,h mqrdúoHd ixrlaIs; ia:dkhla f,i kï lr ;sfnkjd'

mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j mejiqfõ fuu mqrdúoHd ixrlaIs; ia:dkh miqìïlrf.k Ñ;%mghla rE.; lsÍug wjir f.k ke;s njhs'

fï ;;a;ajh yuqfõ rdcldßlrefjda iy m% foaYjdiSka r;akmqr Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S ta' ta úfÊ;=x. uy;dg fï .eg¨‍j bÈßm;a l<d'

ta wkqj Ñ;%mg ksIamdolhka" niakdhl ks,fïjrhd iy úfÊ;=x. uka;%Sjrhd we;=¿ ksfhdað;fhda o mqrdúoHd ks,OdÍkao Bfha ^22& r;akmqr uy iuka foajd,fha iqyo idlÉPdjla meje;ajqjd'ta wkqj Ñ;%mg ksIamdolhka wod< miq;, ks¾udK bj;alr .ekSug mshjr f.k ;snqKd'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...