ඇන්ටන් ජෝන්ස් සමුගනී

Veteran Singer Anton Jones Passes Away
ckm%sh nhs,d .dhk Ys,amS wekagka fcdakaia ol=Kq fld<U YslaIK frdayf,a§ wo wNdjm%dma; jqKd'i;H isÿùï iy b;sydi.; jq isÿùï wkqidrfhka iudchg m‚jqvhla ,ndfok .S; /ila wekagka fcdakaia .dhkd lr ;sfnkjd'

tu .S;j,ska leiÜ mg 40 lg wdikak ixLHdjla ksYamdokh ù ;sfnkjd' Tyq .ehQ ñks.jqu" wdihs nhhs fndaÜgqfj kuhs" fma%uj;S ukïfmaß" fmdä úfÊ" fiamd, talkdhl" lkafo yemqkd uyjkka;f¾ jeks .S; w;sYhska ckm%sh úh'

jD;a;sfhka nexl= ks,Odßhl= jq wekagka fcdakaia ld,hl isg frda.d;=rj miqjqkd'ñh hk úg Tyqf.a jhi wjqreÿ 79 la'

Tyqf.a foayh ljqvdk foysj, mdf¾ msysá ta uy;df.a ksjfia ;ekam;a lsÍug kshñ; w;r ,nk nodod cd;sl l,d Njfka o ;ekam;a lsÍug kshñ;j ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...