ඥානසාර හිමිට ඇප - Video

Gnanasara Thera released on bail
rlaIs; nkaOkd.dr .;lr isá mqcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka wem u; ksoyia lr ;sfnkjd'remsh,a ,laI 2 ne.ska jq YÍr wemhla u; Wkajykafia ksoyia lsÍug fydaud.u ufyaia;%d;a wêlrKh ksfhda. lf<ah 'w;=reokaj isák udOHfja§ m%.S;a tlake<sf.dv uy;df.a ìß|g ;¾ckh lsÍfua fpdaokd u; {dkidr ysñhka rlaIs; nkaOkd.dr .;lr ;snqkd'

fuu kvqfja úkaÈ;hkag n,mEï lsÍug fyda lsisÿ m%ldYhla udOHhg lsÍug fkdyels nj o {dkidr ysñg wêlrKh ksfhda. lr we;ehs i|yka'isoaêhg wod< kvq úNd.h ,nk uehs ui 24 jkod h<s le|ùug kshñ;hs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...