විමල්-ට නොතීසී

A Sri Lankan court on Friday issued notice to MP Wimal Weerawansa and seven others to appear before the Court over protesting near the ...
md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;dg ,nk 18 fjksod wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i fld<U m‍%Odk ufyaia;‍%d;a .sydka ms,msáh uy;d wo fkd;Sis ksl=;a l<d' ta' l=re÷j;a; fmd,sish wêlrKh yuqfõ l< meñ‚,a,lg wkqjhs'

tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ms<sno uyflduidßia fihsÙ w,a yqfiaka l=ure furgg meñ‚ wjia:dfõ úu,a ùrjxY uka;‍%Sjrhd we;=¿ msßila fld<U yeõf,dla udjf;a meje;a jQ úfrdaO;djla Bg fya;= jqKd'

tys§ ck;dj wiSre;djg m;alrñka wkjirfhka Yío úldYk hka;‍% Ndú; l< njghs Tjqkag fpdaokd t,a, ù we;af;a' úu,a ùrjxY uy;dg wu;rj ;j;a 7 fofkl=g o fkd;sSis ksl=;a flreKd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...