නව පක්‍ෂය එනවාමයි

basil rajapaksa
kj foaYmd,k mla‍Ihla‌ ìysùu wksjd¾hfhkau isÿjk fohla‌ nj ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok weue;s neis,a rdcmla‍I uy;d mejeiSh'tu foaYmd,k mla‍Ih bÈß m<d;a md,k ue;sjrKhg bÈßm;aj ch.%yKh lrk njo neis,a rdcmla‍I uy;d fuys§ lSfõh'

˜‍uõ ìfï wNsfhda. bÈßfha kj n,fõ.hla‌˜‍ hk uefhka foys´úg m%dfoaYSh iNd Y%jKd.drfha§ úmla‍I taldnoaO fmruqfKa iïuka;%Khla‌ wu;d ta uy;d tfia mejeiSh'

foys´úg m%dfoaYSh iNd uka;%S ixioh yd uyskao ck mjqr úiska fuu iïuka;%Kh ixúOdkh lrk ,È'

tys§ jeäÿrg;a l;d l< neis,a rdcmla‍I uy;d"

fodka kï cqjka hk jpkh wkqj j;auka rks,a-ffu;%S rch yßo jerÈo lshd ys;kak ´k wjia‌:dj t<U we;ehso ta wkqj tl n,fõ.hla‌ f,i bÈßhg wm wd hq;=h'

Èú keÕ=‍u" u. ke.=u" mqr ke.=u" m<d;a ke.=u yd îc ,nd§u wo ola‌kg keye' fmdfydr iykdOdrh wo kE' fmdfydr iykdOdr fokak fmdaru mqrjkafka oeka' tod f;a" rn¾" flfi,a" nq,;a" fldams" fldfldajd we;=¿ w;sf¾l fNda. j.djg uyskao rdcmla‍I ldf,a iykdOdr hgf;a fmdfydr ,ndÿkakd' ksIamdolhdg by< ñ,la‌ ,nd ÿkakd'

fï rfÜ 80] ck;dj lDIs l¾udka;fhka Ôj;a jkafka' kuq;a fï rch uq,skau f.dúhdf.a nvg .eyqjd' îc weg ,nd§u .%dóh ck;djg hï wdodhula‌ .Dy l¾udka; yryd ,enqKd' wo jk úg .%dóh wd¾Ólh lvd jeàu ;=<ska .fï ixj¾Okh k;r lsÍu ;=<ska rg muKla‌ fkdj ck;djf.a wd¾Ólhg ure myrla‌ je§ ;sfnkjd'

hqfrdamd yjqf,a fldkafoais wkqj wo jk úg Y%S ,dxlsl ëjrhdg jev lrkak isoaO fj,d' fï hk úÈyg u;jdohg jev ms<sfj<g rg bÈßfha kj kdhl;ajhla‌ Èh hq;=h' tod wms m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrekag Yla‌;shla‌ fjkak ÿkakd' Tjqkaj wkd: fkdlr .u Yla‌;su;a lrkakhs ta yryd .fï mdrg fldkal%SÜ‌ oeïfï' bÈßfha .u ÈhqKq lrkak uyskao bkakjd' uyskao rdcmla‍I n,.kajk ixiohla‌ msysgqùu .ek wdvïnrhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...