වාහන දුම් පරීක්‍ෂාව ලංගම යටතට

Vehicle Emission Testing stations in Sri Lanka by CTB
jdyk ÿï mÍla‍Idj fm!oa.,sl wdh;k foflka bj;a lr .ukd.uk uKa‌v,fha äfmdaj,g mjrk nj m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd ksfhdacH weue;s  wfYdala‌ wfíisxy uy;d Bfha ^26 od& md¾,sfïka;=fõ§ lSfõh'

ÿï iy;sl ksl=;a lsÍfï j.lSu fm!oa.,sl wdh;k follg mjrd we;ehs lS ksfhdacH weue;sjrhd 2008 jif¾ isg 2015 ola‌jd fuu fm!oa.,sl wdh;k fol úiska tu iy;sl ksl=;a lsÍfuka remsh,a wgish wiQkjfldaá yegy;r ,la‍Ihl wdodhula‌ ,ndf.k we;ehs lSh'

tla‌ iud.ula‌ remsh,a ;=kaish ye;aa;E kjfldaá mkia‌ y;a ,la‍Ihla‌o" wfkla‌ iud.u remsh,a fldaá mkaish oyhla‌ o wdodhï f,i Wmhdf.k we;'

tfy;a fuu fldaá wgish wiQkjhl wdodhfuka tlS iud.u wdKa‌vqjg f.jd we;af;a ishhg oyhl m%;sY;hla‌ tkï remsh,a wiQwg fldaá wkQyh ,la‍Ihla‌ muKla‌ nj o ksfhdacH weue;sjrhd m%ldY lf<ah'

mqoa., ye÷kqïm;a" ßhEÿre n,m;a rch úiska ksl=;a lrk wdldrhg ÿï mÍla‍IK iy;sl rcfhka ksl=;a l< fkdyela‌fla ukaoehs weiQ wkqr l=udr Èidkdhl uy;d fuys§ mqoa.,sl iud.ï follg whq;= ,dNhla‌ ,nd§ug lghq;= lr we;ehs lSfõh'

Bg ms<s;=re ÿka ksfhdacH weue;sjrhd wod< mqoa.,sl iud.ï folg ,nd§ we;s ld,h fuu jif¾ wjika jk neúka bkamiq ÿï iy;sl ksl=;a lsÍu .ukd.uk uKa‌v,fha iEu m<d;lu äfmdaj,g mjrk nj lSfõh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...