වෙලේ සුදාට ඇප

.ïfmd, úodkf.a iuka; l=udr fkdfyd;a fjf,a iqodg tfrysj uqo,a úY=oaëlrKh hgf;a wmrdO mÍlaIK fodmd¾;fïka;=j úiska mejerE kvqjlg wod<j Tyqg fufia wem kshu lsÍug fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrKh ksfhda. lf<ah'

remsh,a 5000l uqo,a wemhla yd remhs,a ñ,shkh ne.ska jQ YÍr wem folla u; Tyqg wem kshu úh'  flfia fj;;a .,a,lsiai m% foaYfha§ fyfrdhska u;al=vq .%Eï 7'05la <. ;ndf.k cdjdrï lsÍfï isoaêhlg jerÈlre jQ fjf<a iqodg urŒh oKavKH kshu ù ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...