රාජිතගේ සැත්කම කල්යයි

 Health Minister Dr. Rajitha Senaratne due to undergo surgery to remove blockage in his two heart valves
fi!LH wud;H ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;dg Bfha ^24& isÿ lsÍug kshñ;j ;snQ yDo ie;alu Èk kshuhla fkdue;sj l,af.dia ;sfí'isx.mamQrefõ ujqkaÜ t<sifn;a frday‍f,a § wud;Hjrhdg Bfha Èk yDo ie;alu isÿlsÍug kshñ;j ;snqKq w;r tu ie;alu bÈß Èkl § isÿ lsÍug trg ffjoHjre ;SrKh lr ;sfí'

ffjoH Wmfoia u; ie;alu bÈß Èkl § isÿ lrk w;r ta i|yd ;ju;a Èkhla fhdodf.k fkdue;s nj o tráka ,efnk wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...